فیلم سازی عکاسی سینما

کارشناس رسمی دادگستری رشته فیلم سازی عکاسی سینما


  • بررسی و شناسایی موضوع فیلم های سینمائی و تلویزیون
  • طبقه بندیکیفی فیلم ها ی سینمایی و تلویزیون
  • ارزیابی فیلم ها ، عکس ها و تصاویر از نظر هزینه و دستمزدها
  • ارزیابی فیلم ها ، عکس ها و تصاویر از نظر تاثیرات اجتماعی آنها
  • تعیین نوع عکسها و قدمت آنها تعیین نوع مونتاژ و جعلی یا تقلبی بودن عکس ها و تصاویر
  • بررسیکیفیت و چگونگی عکسبرداری ها تجزیه تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم ها ، عکس ها
  • اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاههای عکس و جشنواره های فیلمهای سینمائی و رعایت بی طرفی در داوری آن

کارشناس رسمی دادگستری فیلم سازی عکاسی سینما

کارشناس رسمی دادگستری رشته فیلم سازی عکاسی سینما

همانطور که ملاحظه می‌نمائید این رشته با رشته تئاتر و هنرهای نمایشی و سینما بسیار نزدیک هستند ، فرق این رشته در بررسی و شناسایی موضوع فیلم ‌های سینمایی است. در آنجا موضوع ارزش ‌گذاری بود ، طبقه ‌بندی کیفی فیلم‌های سینمایی و تلویزیون ، ارزیابی و تعیین ارزش فیلم‌ها و تصاویری که تهیه شده است به لحاظ تعیین هزینه و دستمزد هنرمند و همچنین تعیین ارزش فیلم‌‌ها و تاثیرات اجتماعی آن‌ها از صلاحیت‌های رشته فیلم ‌سازی، عکاسی و امور سینمایی است. هنرهای نمایشی فیلم و تئاتر بعنوان هنر نمایشی دیگر در این رشته جایی ندارد ، بلکه بیشتر به طبقه‌ بندی شناسایی بررسی و ارزیابی فیلم و جایگاه تاثیرگذاری آنها و شرایط اجتماعی و جامعه بسیار مهم است. تعیین نوع عکس‌ها و قدمت آنها چون برخی از تصاویر می‌تواند جعلی باشد کارشناسان این رشته به لحاظ تجربی با استفاده از ابرازها و تجهیزات می‌توانند تعیین قدمت تصاویر و عکس‌ها و تعیین قدمت فیلم‌ها در عرصه امور سینمایی باشند. و همچنین تعیین نوع مونتاژ و جعلی تقلبی بودن عکس‌ها و تصاویر مهم ‌ترین موضوعی است که در دادگاه‌ ها این کارشناسان در چارچوب این صلاحیت دعاوی ارجاع می‌شود ، چون تصویر سازی جعل اوراق، جعل مدارک یا مونتاژ کردن برخی از تصاویر برای از بین بردن آبرو عده‌ای یا وارد کردن زیان مادی و معنوی به آن‌ها یکی از شایع ‌ترین موضوعات است.جعل و مونتاژ فیلم‌های تقلبی یا سوءاستفاده از تصاویر خصوصی و خانوادگی مردم و بانوان در جامعه موضوعی‌ است که کارشناسان رسمی رشته فیلم سازی عکاسی و امور سینمایی به آن می‌پردازند. بررسی کیفیت و چگونگی عکسبرداری، و تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم‌ها و عکس‌ها یک بحث دیگری است هرچند که بخش دوم آن خیلی مورد نظر نیست ولی تعیین کیفیت و بررسی کیفیت عکسبرداری و فیلمبرداری موضوعی است که مورد اختلاف مردم با آنهایی هستند که فعالیت صنفی فیلمبرداری دارند. حتی آنهایی که از یک مجلس عروسی فیلم تهیه نموده است و مونتاژ نموده و تصاویری به آن اضافه می‌ کند وقتی ارائه می ‌کند به کارفرما در صورتی که از کیفیت تصویربرداری و عکسبرداری رضایت نداشته باشند با مراجعه به کارشناس خواستن نظر داوری می ‌توانند مراجعه به مراجع قضایی مشکل خود را حل کنند. اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های عکس و جشنواره‌ سینمایی و داوری در این جشنواره ها مانند رشته هنرهای نمایشی بر عهده کارشناسان نیز قرار داده شده است.