چاپ و چاپخانه

کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه


  • بررسی واعلام نظر به مقررات نشر ومطبوعاتی صنوف مرتبط واساسنامه وآیین نامه های صنفی مصوب
  • اظهار نظر در خصوص عدم انجام تعهدات قرار دادی در اختلافات فیمابین جراید وصنوف مرتبط بایکدیگر همچنین بین نویسندگان شعرا مترجمان وهنر مندان با چاپخانه داران

کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه

کارشناس رسمی دادگستری رشته چاپ و چاپخانه

با توجه به قوانین نشر و مطبوعات كه در كشور جریان دارد و وسعت روزنامه‌ها و نشریات این رشته احساس نیاز شده . اختلافاتی كه بین نشریات یا افراد نویسندگان هنرمندان و مترجمان بعضاً با چاپخانه‌داران و نانشران و صحافان پیش می‌آید این رشته به آن می‌پردازد. یا تطبیق خواسته‌های آنها با قوانین مقررات و مسائل صنفی و بعضاً اختلافات ناشی از تكنولوژی چاپ یا صحت انجام یك امر چاپی یا نشریه یا حقوق تولید كنندگان یا مالكیت مادی و معنوی پدید‌اورندگان اثر و صاحبان تألیف و مترجمان هنرمندان را رسیدگی می‌كنند. رشته بسیار مهمی است چون در گذشته و دلیل نبود این رشته اختلافاتی كه در دادگاه‌ها پیش می‌آمد كارشناسی نبود تا برآورد هزینه یا خسارت كند. تعیین ارزش حقوق مالكیت مادی و معنوی یك اثر درصورتی كه سوء استفاده شده باشد و یا استفاده ناصحیح از یك اثر شده باشد را كارشناسان چاپ و چاپخانه تعیین می‌كنند. حتی كیفیت چاپ و تجهیزات و دستگاه‌های ، ارزیابی دستگا‌ه‌های چاپ و صنایع وابسته به این رشته كیفیت جوهرها كارتریج‌ها و مواد مصرفی نیز جزء موضوعاتی است كه كارشناسان چاپ و چاپخانه به آن‌ها می‌پردازند. ارزیابی كل یك چاپخانه یا كیفیت چاپ ، تعیین ارزش دستمزد كارگران یا چاپخانه داران را می‌شود بخش‌هایی از این كار اظهار نمود.