پرستاری

کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری


 • اظهارنظر در مورد انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای حرفه پرستاری و ثبت و پیگیری آن
 • اظهارنظر در مورد حفظ سر حرفه ای وحفظ اطلاعات پرونده بیمار
 • اظهارنظر در مورد سوء استفاده از اختیارات شغلی
 • اظهارنظر در مورد چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات و داروها در بخش
 • اظهارنظر در موردکنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفتکاری
 • اظهارنظر در مورد حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه پرستاری
 • اظهارنظر در مورد انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها
 • اظهارنظر در مورد تجویز یا تزریق دارو بدون مجوز پزشک یا تزریق دارو در محلیکه باعث آسیب اعصاب محیطی میگردد
 • اظهارنظر در مورد همکاری در سقط غیرمجاز
 • اظهارنظر در مورد اجتناب از درمان یا پایان دادن به زندگی بیماران بدحال ( اتانازی)
 • اظهارنظر در مورد دستکاری پرونده بیمار
 • اظهارنظر در موردکوتاهی در اطلاع دادن وضعیت بیمار به پزشک و عملکرد به موقع در موارد اورژانس
 • اظهارنظر درکورد خودداری ازکمک به مددجویان اورژانسی
 • اظهارنظر در مورد محافظت های مرسوم سیستم توزیع دارو در بخش و تاخیر دادن دارو
 • اظهارنظر در مورد صدمات وارده به بیمار شامل : افتادن،  سوختن،  اشتباهات دارویی، ضرب و جرح و بستن غیرقانونی بیمار
 • اظهارنظر در مورد حریم شکنی یا تجاوز به حریم خلوت بیمار بستری در بخش
 • اظهارنظر در مورد عدم صلاحیت حرفه ای و انظباط حرفه ای
 • اظهارنظر در مورد انجام اقدامات لازم در بخش مراقبت های ویژه و اتاق عمل
 • اظهارنظر در مورد چگونگی تغذیه بیماران و امتناع از اظهارنظر در مورد قصور در انجام وظیفه پرستاری
 • اظهارنظر در موردکنترل هویت نوزاد هنگام تحویل به والدین

کارشناس رسمی دادگستری پرستاری

کارشناس رسمی دادگستری رشته پرستاری

حرفه پرستاری به لحاظ جایگاه آن در جامعه و ارزش معنوی آن در جامعه بسیار شایان توجه است ولی مانند تمامی مشاغل احتمال قصور ، عدم دقت به وظایف محوله منجر به ورود آسیب به بیمار بشود ، در چنین مواردی برای تعیین درصد قصور و همچنین عامل تقصیر و علت بوجود آمدن این خسارت یا اسیب کارشناسان رسمی رشته پرستاری هستند که اظهار نظر می ‌کنند ، بعنوان مثال اظهار در مورد اقدامات مراقبتی در یک بیمارستان بر اساس استانداردهای حرفه ‌ی پرستاری و تطبیق آن در صورت نیاز به موضوع اینچنینی اگر که خسارت یا آسیبی به بیمار وارد شده باشد توسط کارشناسان این رشته اظهار نظر می ‌شود. همچنین در خصوص افشاء اسرار چون پرستاری مانند پزشکی می‌بایست اسرار و اطلاعات بیمار چه به لحاظ مسائل خصوصی که ترک کرده یا پرونده خصوصی بیمار که به عنوان یک سرّ می‌باشد محافظت شود. پس افشا در این اسرار اتفاق بیفتد نحوه روند برخورد با آن و تعیین مقصر به بحث کارشناسی نیاز است. سوءاستفاده از اختیارشان و همچنین چگونگی مصرف داروها و همچنین کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در شیفت‌های کاری و همچنین روند حسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط اعضای گروه پرستاری براساس استانداردهای حرفه پرستاری و همچنین اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونتها در بیمارستان‌ها یا مراکز بهداشتی و یا همچنین مجوز تزریق یا عدم مجوز تزریق دارو به یک بیمار که احتمال ورود آمدن آسیب‌های عصبی می‌شود جزء وظایف کارشناسان است. سقط جنین غیر مجاز یا سقط جنین یا هر موضوعی که مربوط به مباحث مامایی و دخالت پرستاران در آن امر مشاهده شده است . اظهار نظر درخصوص از اجتناب از درمان یا پایان دادن به زندگی بیماران بدحال ، درخصوص دستکاری پرونده بیمار و همچنین نقش پرستاران در کوتاهی در ارائه اطلاعات وضعیت بیمار به پزشک همچنین خودداری از کمک به بیماران و مددجویان اورژانسی ، همچنین روند توزیع نا صحیح توزیع دارو که منجر ورود صدمات به بیماران می‌شود و عدم رعایت استانداردهای ویژه در اتاق عمل جزو وظایف پرستاران است و قصور در هر کدام از این موارد و در صورت اجرا به امر محاکم و استفاده از حضور کارشناسان رسمی دادگستری رشته پرستاری می‌بایست درخصوص این موارد عاملین قصور یا تقصیر و درصد تقصیر اظهار نظر بکنند. موضوع سقط جنین و انجام سقط جنین غیر مجاز و همچنین کنترل هویت نوزاد قابل تحویل به والدین در صورتی که اشتباه در تحویل نوزاد صورت گرفته باشد مهمترین و شایعترین اشکالات و تخلفات صنف پرستاری است.