گاز و گاز رسانی

کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گاز رسانی


 • تعیین و تایید نقشه های فنی گاز رسانی مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری
 • اعلام نظر کارشناسی در خصوص دستگاههای گاز سوز
 • بررسی موارد ایمنی و ضوابط استاندارد در سیستم های گازسوز
 • تعیین نوع گاز و نقشه گاز رسانی بین شهری.
 • تعیین جایگاه سیستم ها و دستگاههای گاز سوز با توجه به ضرایب ایمنی مربوطه در مکان های مختلف
 • صدور دستور العمل های لازم جهت نگهداری ، ذخیره سازی و حمل ونقل محموله های گازی با توجه به ضوایط و مقررات مورد تایید موسسات استاندارد ملی و بین المللی
 • تعیین علل وقوع حوادث با منشاءگاز از دید کارشناسی.
 • تعیین و تایید نقشه های فنی گاز رسانی مجتمع های مسکونی و اداری و تجاری
 • اعلام نظر کارشناسی در خصوص دستگاههای گاز سوز
 • بررسی موارد ایمنی و ضوابط استاندارد در سیستم های گازسوز
 • تعیین نوع گاز و نقشه گاز رسانی بین شهری
 • تعیین جایگاه سیستم ها و دستگاههای گاز سوز با توجه به ضرایب ایمنی مربوطه در مکان های مختلف
 • صدور دستور العمل های لازم جهت نگهداری ، ذخیره سازی و حمل ونقل محموله های گازی با توجه به ضوایط و مقررات مورد تایید موسسات استاندارد ملی و بین المللی
 • تعیین علل وقوع حوادث با منشاء گاز از دید کارشناسی

کارشناس رسمی دادگستری گاز و گاز رسانی

کارشناس رسمی دادگستری رشته گاز و گاز رسانی

پس از کشف منابع گازی در کشور ما و تصمیم گیری برای انجام لوله کشی گاز تا منازل بهره برداری از حجم ذخیره بسیار عظیم گازی که در کشور ما وجود دارد نیاز به کارشناسان و مهندسین این رشته بیشتر شده است، چون تعیین و تایید صحت نقشه‌های فنی گازرسانی‌هایی که در مجموعه‌های مسکونی، اداری و تجاری نیاز به آن‌ها می‌باشد را کارشناسان گاز و گازرسانی اظهار نظر می‌ نمایند، چون در صورتی که استفاده نا صحیح از دستگاه‌های گازسوز یا لوله کشی‌های گاز انجام شود خسارت‌هایی که به جایگاه‌ها ، سیستمها و دستگاه‌های گازسوز وارد می‌شود را باید کارشناسان تایید نمایند ، دقت این موضوع باید به نحوی باشد که تمامی‌ نوع گاز و نقشه گازرسانی که در محدوده‌های شهری و بین شهری تعیین می‌ شود تعیین صحت آن بسیار ارزشمند می‌باشد که می‌بایست با استفاده از دستورالعمل‌ها جهت ذخیره و انتقال گاز با موسسات استاندارد ملی و بین‌المللی همکاری نمود و از اطلاعات و استاندارهای آن‌ها استفاده کرد، کارشناسان این رشته در صورتی که حوادثی اتفاق بیافتد که علت آن انتشار گاز باشد یا آسیب‌هایی که به اشخاص وارد می‌ شود تعیین منشاء این آسیب در صورتی که منشاء گاز باشد بر عهده کارشناسان گاز و گازرسانی است. تعیین جایگاه‌ها و سیستم‌ها و دستگاه‌های گازسوز با توجه به ضرایب ایمنی مربوطه با تایید کارشناسان گازرسانی است ، اهمیت این رشته فقط در این بند مستتر است که در صورتی که نقشه‌ها و سیستم گازرسانی یا انتقال صحیح انجام نشده باشد احتمال ورود خسارات جانی و مالی بسیار گسترده ای برای مجموعه مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری وارد نماید. پس کارشناسان این رشته تمامی ‌مستندات و نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها را باید در روند اجرای گازرسانی به شهرها یا شهرک‌ها به کار برند تا آسیب‌های احتمالی کاهش یابد.