کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات


 • رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای رسیدگی
 • ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای رسیدگی
 • ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی
 • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل در امور تخصص مربوطه
 • رسیدگی و ارزیابی سیستم های رایانه ای یکپارچه و پیوسته
 • رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانه ای و نشر الکترونیکی
 • کارشناسی در زمینه جرائم رایانه ای و فضای مجازی رسیدگی به امور امنیت و حفاظت سیستم های رایانه ای
 • ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت طرح های فنآوری اطلاعات
 • تعیین ارزش هرگونه دارائی نامشهود انفورماتیکی
 • رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای
 • رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی
 • رسیدگی و ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل در امور تخصص مربوطه
 • رسیدگی و ارزیابی سیستم های رایانه ای یکپارچه و پیوسته
 • رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانه ای و نشر الکترونیکی کارشناسی در زمینه جرائم رایانه ای و فضای مجازی
 • رسیدگی به امور امنیت و حفاظت سیستم های رایانه ای
 • ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت طرح های فنآوری اطلاعات
 • تعیین ارزش هرگونه دارائی نامشهود انفورماتیکی

کارشناس رسمی دادگستری کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

علیرغم مشابهت این رشته به رشته جرایم رایانه ‌ای ولی این دو رشته كاملا مستقل هستند ، رشته كامپیوتر و فناوری اطلاعات حوزه بسیار وسیع‌ تری از موضوع جرایم رایانه‌ ای بر عهده دارد. تعیین ارزش نرم‌افزارها و یا سخت‌افزارها و شبكه‌های رایانه ‌ای و خدمات اینترنتی كارشناسان این رشته هستند كه تعیین می‌كنند ، همچنین اجرت مثل فعالیت‌های تخصصی در این صنعت فناوری‌ اطلاعات كارشناسان این رشته اظهارنظر می ‌كنند چون دستمزدها می ‌بایست كه در چارچوب تخصصی این رشته تعیین شود . رسیدگی و ارزیابی سیستم‌های رایانه ‌ای و همچنین تعیین وضعیت اسناد و مالكیت معنوی پدید‌آورندگان آثار یا برنامه‌ نویسی یا انتشارات دیجیتالی كارشناسان این رشته هستند كه اظهارنظر می ‌كنند. همانطور كه در جرایم رایانه‌ای به آن پرداختیم مواردی كه مرتبط با این رشته باشد و نیاز به اظهار نظر كارشناسان این رشته باشند می ‌توانند با همكاری كارشناسان جرایم رایانه ‌ای ورود پیدا كنند ، بویژه مسائل و جرایمی كه در چارچوب شبكه‌ها صورت می‌گیرد.

تعیین ارزش دارایی‌‌های نامشمول انفورماتیكی و آن مالكیت معنوی و تعیین نرم‌افزارها و موضوعات مرتبط با این موضوع مربوط به رشته كامپیوتر و فناوری اطلاعات است.