نقشه برداری

کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری


  • نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی
  • امور مربوط به راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری
  • تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر از نظر ساختمانی.
  • تهیه نقشه رقوم دار(توپوگرافی) به مقیاس 1200
  • تهیه نقشه هاس مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک
  • پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسایی و مشخصکردن املاک بر روی عکس های هوائی

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری

نقشه برداری یکی از رشته های واسط هست و به تمامی رشته های مهندسی و بعضا مطالعاتی می تواند خدمات ارائه دهد. هیچ طرحی بدون برداشت اولیه موفق نخواهد بود نقشه برداران با برداشت طرح‌ها ، تصاویر و عکس های هوایی و ماهواره ای و تفاسیر آنها کمک زیادی به تمامی رشته های مهندسی اعم از ثبتی ، ساختمان و برنامه ریزی شهری کمک موثری می کنند . کارشناسان رسمی رشته نقشه برداری با نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و قرار یابی آنها می‌تواند کمک بزرگی را به اختلافات ثبتی بکنند و کاهش دعاوی را به وجود بیاورند و منجر به کاهش دعاوی مطرح شده در محاکم شوند. طراحی و پیاده کردن راه ها و باندهای فرودگاهی به شکل صحیح و پیاده کردن دسترسی های شهری حتی مطالعات اولیه طرح های بزرگ شهری ، طرحهای جامع و تفصیلی با حضور نقشه برداران است که میسر می شود. نقشه برداران فضا های ابتدایی شهر ها و پروژه ها را برداشت می ‌کنند و سپس برنامه ریزان و مهندسین در آن چهارچوب می توانند طرح هایشان را پیاده کنند . رشته نقشه‌ برداری وسعت فعالیت بسیار زیادی دارد همینک نقشه های یو تی ام یا تهیه نقشه های دارای مختصات برای تهیه اسناد تک برگی بسیار مورد نیاز است. نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک جزو وظایف کارشناسان نقشه برداری است که با تعیین ابعاد و مختصات آنها می توانند حدود ملک را تطبیق دهند و بعضا جانمایی املاک را پیدا کنند اصطلاحا چهارمیخ کردن یا تحویل عرصه به مالکین توسط نقشه برداران صورت می‌ گیرد. پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوایی یا اصطلاحاً پیاده کردن محدوده املاک و تعیین حدود و معین کردن حدود اربعه بر روی نقشه های هوایی و شناسایی و مشخص کردن پلاک و املاک بر روی عکس هوایی جز صلاحیتهای رشته نقشه برداری است هرچند که شباهتهای بسیار زیادی در صلاحیت های رشته نقشه برداری با رشته امور ثبتی وجود دارد ولی تهیه نقشه های رقومی عمده پایه تهیه طرح هاست لذا حتی کارشناسان امور ثبتی نیز به نتیجه عملکرد کارشناسان رشته نقشه برداری نیاز دارند .