کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی


  • تشخیص اراضی دایر، بایر و موات تفسیر عکسها و تصاویر هوایی و ماهواره ای در کشاورزی
  • تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه مکانها و جایگاه های تولیدی، نگهداری ، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی و دامی و جنگلی
  • تشخیص حدود ثبتی در خصوص اراضی کشاورزی
  • ارزیابی اراضی مرزوعی و باغی
  • برآورد هزینه های ایجاد تاسیسات آبیاری برآورد خسارت ناشی از سیلاب و فرسایش تغییر کاربری و استعداد اراضی کشاورزی و باغی
  • تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مرزوعی آلودگی آب و خاک ، هوا و صوت
  • تعیین حق ریشه و احیاء امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مستاجرین و معترضین قانونی
  • ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی
  • تعیین زمان احداث و قدمت ابنیه و مستحدثات بومی و سنتی تولیدی و کشاورزی
  • ارزیابی مالکیت، اجرت المثل و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاههای تولیدی و نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی بومی و سنتی

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی

گسترده ‌ترین رشته کارشناسی در حوزه کشاورزی رشته امور کشاورزی و منابع طبیعی است عمده‌ دلیل آن هم حوزه صلاحیت کارشناسانی که در این رشته پذیرفته می‌شوند و حوزه فعالیت گسترده آن‌هاست. کارشناسان امور کشاورزی علاوه به رشته‌های متعدد آن در بحث‌های قبل پرداختیم موضوع کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل سوءاستفاده از اراضی کشاورزی یا اراضی که منابع طبیعی است بسیار پراهمیت شده مهمترین کار این رشته تعیین و تشخیص اراضی دایر و بایر و موات است که از طریق تصویر عکس‌ها و تصاویر هوایی و ماهواره‌ای این اظهارنظرها بدست می ‌آید . تعیین سرقفلی و مکان‌ها و جایگاه‌های تولیدی و کشاورزی برای عرضه محصولات نهادهای کشاورزی و دامی و جنگلی را کارشناسان این رشته تعیین می ‌کنند . حدود ثبتی در اراضی و اراضی مزورعی و باغی تعیین آن مهمترین کار مهندسی کشاورزی است که در این رشته هم در اختلاط با موضوع منابع طبیعی پراهمیت جلوه می ‌کند. بررسی ایجاد تاسیسات آبیاری به لحاظ امکان‌ سنجی و برآورد هزینه‌ها و برآورد خسارت‌های تاسیسات آبیاری وارد می‌ شود اعم از خسارت‌های عمدی و خسارت‌هایی که بر اثر سیلاب و فرسایش تغییر کاربری بوجود آمده را می ‌توان محاسبه کرد. تعیین اجاره بها و اجرت المثل اراضی مزروعی و و باغی را به همراه حق پیشه و احیا را با توجه به تخصص این رشته است که در دادگاه ها و به آنها کار ارجاع می دهند . تعیین قدمت آثار و ابنیه یکی از مورد هایی است که وقتی در دعاوی اتفاق می ‌افتد با تعیین دقیق زمان احداث قدمت ابنیه می توان مشخص کرد که زمین کشاورزی از چه تاریخی تبدیل شده است به فضای ساخت و ساز و همچنین با استفاده از تصاویر هوایی و عکس های هوایی و ماهواره ای و تفسیر آنها می توان وضعیت زمینهای کشاورزی را در گذشته مورد بررسی قرار داد و بعضاً میزان تجاوز به حریم منابع طبیعی را از این طریق به دست آورد. موضوع منابع طبیعی به دلیل اینکه منابع طبیعی و زمین‌هایی که جزو منابع طبیعی هستند حفظ و حراست و صیانت از آن ها وظیفه حاکمیت است اینجا بازوی حاکمیت برای اداره محیط و تعیین حدود آن می شود گفت که به نوعی کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی است . ارزیابی مالکیت اجرت المثل و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه مکانها و جایگاه‌های تولید و نگهداری فرآورده ها و و عرضه محصولات و نهادهای کشاورزی بومی و سنتی و روستایی آنقدر موضوع مهمی است که بسیاری از اختلافات و دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی سرمنشأ شان این موضوع است وقتی کارشناسان بتوانند در این موضوع و در حدود این صلاحیت ها اظهار نظر دقیق و جامعی ارائه کنند نه تنها مانع از تجاوز به حریم منابع طبیعی می شوند علاوه بر آن می ‌توانند با حفظ زمین های کشاورزی نسبت به حراست از موضوع صنعت کشاورزی در کشور بپردازد موضوع پر اهمیتی که در صورتی که به آن پرداخت نشود بعد از یک مدتی با همدستی خشکسالی کشور خواهیم داشت که هیچ محصول کشاورزی در آن تولید نمی شود و وابسته به خارج خواهیم بود و این موضوع در صورتی اتفاق بیفتد آسیب های بسیار زیادی به اقتصاد و کشاورزی کشور وارد خواهد آمد . این کارشناسان نه ‌تنها اظهار نظرات تخصصی ارائه می دهند بلکه با دقت در این اظهار نظرها می‌توانند آینده اقتصاد کشاورزی این کشور را هم شکل دهند .