امور مالیاتی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مالیاتی


  • بررسی و تشخیص مالیات مربوط به درآمد اشخاص حقیقی
  • بررسی و تشخیص مالیات مربوط به اعمال قوانین مالیاتی
  • بررسی و تشخیص مالیات مربوط به قراردادهای منعقده
  • بررسی و تشخیص مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی
  • بررسی و تشخیص مالیات مربوط به ارث
  • بررسی و تشخیص مالیات مربوط به درآمد اتفاق
  • بررسی و تشخیص مالیات بر عملکرد مالی (صورتهای مالی) شرکتهایی با حجم عملیات عمده وکلان ، سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی

کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور مالیاتی

سیاست اقتصادی دولت کشور ما بر آن است که تکیه اقتصادی از نفت کاهش پیدا کند و کشور به سمت استفاده از سایر منابع پولی سوق داده شود. برای همین یکی از روش‌های کاهش تکیه به منابع نفتی تقدیق و صحت اجرای روند مالیاتی است. دریافت مالیات در صورتی که عادلانه باشد می‌تواند متضامن اداره‌ای بدون تکیه بر سایر منابع باشد چون تقسیم عادلانه موضوع و منابع کشور مورد هدف و برنامه‌ اصلی دولت‌هاست ، ولی به تبع عدم رعایت عدالت یا اعمال ناصحیح مالیات‌ها برای شرکت‌ها و افراد منجر به بروز اختلافاتی می‌گردد ، چون کارشناسان شاغل در ادارات مالیاتی ممانعت فرار مالیاتی را وظیفه خود می‌دانند لذا با دقت در پرونده‌های تجاری افراد سعی می‌کنند تا قراردادهای منعقده را شناسایی کنند ، میزان مالیات‌های که به عنوان مالیات‌های تکلیفی و یا مالیات بر درآمد به آن‌ها اطلاق می‌شود را بررسی کنند و محاسبه کنند و اخذ نمایند. کارشناسان رسمی دادگستری امور مالیاتی در اختلافات اینچنینی وظیفه بررسی و تشخیص و مالیات مربوط به درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند و همچنین مالیات مربوط به اعمال قوانین مالیاتی یا قراردادهای تجاری و همچنین مالیات‌های تکلیفی یا مالیات مربوط به ارث که اصطلاحاً مالیات ارث گفته می‌شود را وظیفه محاسبه و بررسی تشخیص دقیق آن بر عهده کارشناسان امور مالیاتی است. همچنین بررسی و تشخیص مالیات بر درآمد اتفاق، بررسی و تشخیص عملکرد مالی و صورت‌های مالی شرکت‌ها با حجم عملیات‌ها عمده و کلان و سازمان‌های و نهادهای دولت‌های خصوصی و عمومی جزء‌ وظایف کارشناسان رسمی امور مالیاتی است . علاوه بر این موضوعاتی که در مورد صلاحیت‌ها و وظایف کارشناسان رسمی دادگستری به آن‌ها اشاره کردیم برای رعایت عدالت در جذب و اخذ مالیات کارشناسان امور مالیاتی نقش بسیار مهمی دارند ، چه در اموری که به محاسبات ناصحیح صورت گرفته است و ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی یا شرکت‌ها وارد می‌گردد و چه در اموری که به ضرر دولت است و محاسبات ناصحیح منجر به فرار مالیات شکل گرفته است . امید است با تسلط دوستان به امور قوانین و ارائه نظرات بسیار جامع و قاطع ، مانع از فرار مالیاتی و عدالت و سرمنشاء عدالت مالیاتی در کشور باشیم.