اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای

کارشناس رسمی دادگستری رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای


کارشناس رسمی دادگستری اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای

کارشناس رسمی دادگستری رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای

این رشته به عنوان زیرمجموعه ارزیابی اموال منقول و نفقه است گروه اموال منقول و نفقه یکی از زیرمجموعه‌های اشیاء عتیقه و احجار کریمه موزه ایی است . بخشی از موضوع مربوط به مسائل باستان ‌شناسی است و بخشی مربوط به اموال خصوصی افراد است تشخیص اصالت لوازمی که با آنها به عنوان عتیقه اطلاق می شود یعنی قدمت آن‌ها و همچنین تعیین ارزش اشیاء عتیقه و هر آنچه که به عنوان اشیا عتیقه موزه ایی یا سنگ های ارزشمند وجود دارند را کارشناسان رسمی این رشته آنها را ارزیابی و تعیین قیمت می کنند که نیازی که به این رشته این روزها احساس می ‌شود عمدتاً به دلیل وجود بازار و عجیبی است که برای اشیا مجعول و آثار عتیقه است که به صورت جعل شده آماده فروش می‌ شوند و برخی افراد به دلیل عدم بهره گیری از حضور کارشناسان رسمی دادگستری اموال کلانی را به خاطر خرید اشیاء مجعول از دست می ‌دهند. کارشناسان در دعاوی توسط میراث فرهنگی عتیقه این قاچاقچیان و افراد که اشیای عتیقه کشور را به خارج از کشور انتقال می دهند یا خرید و فروش آنها را انجام می دهند یا درصدد کشف آنها هستند برخورد جدی دارد و اظهار نظر در مورد این اشیا در این دعاوی که در محاکم مطرح می ‌شود را کارشناسان رسمی به آنها می پردازند. در زمینه اشیای عتیقه و موزه ای مباحث بسیار زیادی مطرح هستند ولی همین قدر که تعیین ارزش ، تعیین اصالت ، تعیین قدمت و صحت این اشیا منتسب بودن به تاریخی که مدعی می ‌شود را کارشناسان می توانند با استفاده از تجهیزات و امکاناتی که در اختیار دارند مشخص کنند . پس نیاز به این هست که در این موارد چه سازمان های دولتی چه سازمان های میراث فرهنگی و موزه ها حتی اشخاصی که به صورت خانوادگی آثار عتیقه در اختیار دارند در صورتی که هرگونه نیازی برای تعیین اصالت داشته باشند بجای مراجعه به افرادی که غیر مرتبط هستند به کارشناسان رسمی دادگستری رشته اشیای عتیقه مراجعه کنند.