جنگل داری منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل داری منابع طبیعی


 • برآورد خسارت وارده به مراتع و جنگلها
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاه های تولیدی، نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی و دامی و جنگلی
 • تعیین قیمت محصولات چوب و الوار جنگلی
 • برآورد میزان تولید، خسارت و مراحل رشد محصولات مختلف زراعی
 • تشخیص وارزیابی اراضی جنگلی ومراتع
 • تعیین خسارت وارده به منابع با ارزش ژنیتیکی گیاهی در جنگلها ومراتع
 • تعیین قیمت محصولات فرعی جنگل و مرتع
 • ارزش گذاری محدوده های جنگل ها و مراتع
 • تشخیص اراضی دائر،بایر وموات
 • تعیین محدوده اراضی ملی از محدوده های کشاورزی و زراعی
 • برآورد هزینه های تولید وقیمت گذاری محصولات کشاورزی

کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری منابع طبیعی

کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل داری منابع طبیعی

این رشته از جمله رشته هایی است که در گروه کشاورزی و منابع طبیعی قرار دارد و مانند سایر رشته های این گروه به بررسی تشخیص و تعیین تخلفات و مسائل مربوط به منابع و محصولاتی و که در طبیعت هستند می پردازد. در زمینه جنگل و منابع طبیعی باید استفاده از جنگل و این منابع به صورت صحیح و مناسبی صورت بگیرد تا باعث تخریب و خسارت به این منابع خدادادی نشود. به دنبال استفاده بیش از حد از جنگل و مراتع در چند سال گذشته رشته کارشناسی رسمی دادگستر جنگل داری و منابع طبیعی ایجاد شد که صلاحیت‌هایی برای این روشته در نظر گرفته شده است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم .

یکی از این صلاحیت ها تعیین حدود جنگل ها و مراتع به منظور جلوگیری از تجاوز به حریم مراتع و جنگل ها است ، به طور مثال نباید زمین های کشاورزی از حدود خود تجاوز کرده و قسمت های از مراتع به زمین های کشاورزی اضافه شود ، یا اینکه از قطع و برش درختان و قاچاق چوب از این طریق جلوگیری شود .

برآورد خسارات وارده به جنگل بر اثر هر عملی چه به صورت شخصی و خصوصی یا عمومی یا پروژه های عمرانی ، باید به طور دقیق محاسبه شده و به خزانه دولت پرداخت شود که در این مورد کارشناسان این رشته می‌ توانند این خسارات را مورد محاسبه و ارزیابی قرار دهند. تشخیص اراضی دایر ، بایر و موات یکی دیگر از صلاحیت های این رشته است که کارشناسان دادگستری جنگل داری و منابع طبیعی می توانند از راه های مختلفی زمین دایر را از بایر تشخیص دهند ، به عنوان مثال می توان برای تشخیص اراضی دایر به مواردی مثل مشغولیت به کشت و زرع و پیشینه مالکیت خصوصی زمین توجه کرد و برای تشخیص اراضی بایر هم می توان به مواردی از قبیل ظواهر زمین ، پوشش گیاهی با توجه به طبیعت منطقه موردنظر ، مشغولیت به زرع و موارد اینچنینی توجه کرد .

علاوه بر موارد گفته شده ارزیابی سرقفلی و حق کسب و پیشه مکان ها و جایگاه های تولیدی که مربوط به عرضه محصولات مربوط به کشاورزی و دامی و جنگل هستند نیز بر عهده این کارشناسان است ، که در مورد سرقفلی و حق کسب و پیشه در مقالات قبل به تعریف و تفاوت این مباحث و حتی نحوه مباحثه آنها پرداخته شده است . علاوه بر صلاحیت‌های گفته شده ارزش گذاری محدوده جنگل ها و مراتع اعم از مراتع مشجر و غیر مشجر نیز جز صلاحیت‌های کارشناس جنگل داری و منابع طبیعی است که مراتع مشجر به مراتع گفته می‌ شود که در آن درختان جنگلی خودرو رشد می کند .