صنایع دستی

کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع دستی


  • بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص شناسایی صنایع دستی
  • بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص طبقه بندی صنایع دستی
  • بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص ارزش گذاری صنایع دستی
  • بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص تعیین خسارات وارده به صنایع دستی
  • بررسی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص تعیین قدمت و محل تولید یا ساخت صنایع دستی

کارشناس رسمی دادگستری صنایع دستی

کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع دستی

این رشته جزء رشته‌هایی است كه فعالیت‌های بسیار محدودی دارد. یعنی صنایع دستی كاملاً مشخص است و حوزه صنعت محصولات دست‌ ساز معیین می‌باشد. چند صلاحیت برای این رشته پیش ‌بینی شده مانند اظهارنظر در خصوص پایه صنایع دستی نوعیت آنها، طبقه‌ بندی صنایع دستی، اعم از كیفیت آنها ، ارزش ‌گذاری، تعیین قیمت اموالی كه بعنوان صنایع دستی تهیه شدند و تعیین خسارت وارد به محصولاتی تحت عنوان صنایع دستی و همچنین قدمت آنها. این رشته با توجه به اینكه تعیین كننده قدمت و محل تولید یا محل ساخت صنایع دستی است تفاوت دارد با رشته‌های نزدیك به این رشته ، به فرض رشته كارشناسی فرش مشابه این موضوعات را انجام می‌دهد ولی چون بعنوان یك رشته مستقل است، مجزا و جدا از این سیستم فعالیت می ‌كنند ، صنایع دستی آیتم‌های هستند مانند محصولاتی كه بصورت دست ‌ساز تحت عنوان محصولات صنایع دستی شناخته می‌شوند و ارزش‌ آن‌ها در بعضاً نیاز است كه یك اركان یا نهاد یا سازمانی برای هدایایی كه ارائه می‌كنند به كاركنان خودشان از صنایع دستی استفاده كنند. علت این است كه در قانون پیش‌بینی شده است كه هدایایی كه در سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به دولت آن‌هایی كه از بودجه دولتی استفاده می ‌كنند مجبورند از صنایع دستی داخلی كشور استفاده كنند و هدیه دهند ، طبیعتاً ارزیابی و ارزش ‌گذاری این صنایع دستی به عهده كارشناسان این رشته می ‌باشد.