آمار

کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار


  • شناسایی و استقرار مدل های آماری در فرایندهای عملیاتی انجام مطالعات
  • تهیه طرح های موضوعی ، فنی،نمونه گیری، اجرائی، نظارت، استخراج
  • نظارت بر اجرای عملیات میدانی آمارگیری نظارت بر اجرای عملیات مرحله استخراج داده ها
  • تجزیه و تحلیل آماری نتایج‌( توصیفی ، استنباطی
  • طراحی و ساماندهی ارزیابی نظام های آماری تهیه حساب های اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای
  • طراحی و اجرای طرح های نظر سنجی ساماندهی آمار و اطلاعات معماری آمار و اطلاعات ثبتی
  • شناسائی فرایندهای تولید و حفظ و نگهداری آمار و اطلاعات
  • بررسی و بکارگیری روش های آماری در سایر فرایندهای اجرایی
  • ارزیابی عملکرد با استفاده از روش های آماری
  • طراحی، بکارگیری و ارزیابی سامانه های رایانه ای آماری

کارشناس رسمی دادگستری آمار

کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار

دولت‌ها و حاكمیت‌ها برای برقراری نظم و استقرار سیستم مدیریتی خود در تمام زمینه‌های حاكمیتی هم از تجارت اقتصاد گرفته تا كشاورزی نیاز به ثبت و ضبط و آمار دارند. آمار یعنی هر ان چیزی كه در حوزه میدانی كه مورد بررسی قرار می‌گیرد اطلاعات مربوط به شرایط حاضر را آماری می‌گویند آماری می‌تواند دسته بندی یك موضوع باشد یا نتیجه‌ای از آمار حاصل شود. متخصصین آمار روش‌هایی برای شناسایی و استقرار مدل‌های آماری در فرایندهای عملیاتی انجام مطالعات دارند ، یعنی اینكه برای بدست آوردن آمار و نتیجه ‌گیری از آن یك مدل‌هایی را پیش‌بینی می ‌كنند كه براساس آن نتیجه حاصل از برداشت موجود را خروجی آمار می‌گویند. تهیه طرح‌های موضوعی فنی و نمونه‌ گیری اجرای طر‌ح‌ها و استخراج نتایج بخش‌هایی از موضوع آمار است. حال برای اجرای روند آمارگیری نیاز بر نظارت بر اجرای عملیات میدانی آمارگیری است و یا نظارت بر اجرای عملیات مرحله استخراج داده‌ها ، تمامی اینها توسط كارشناسان در صورتی كه به ما اجرا شود و نتایج را بخواهند بصورت توصیفی و استنباطی دریافت كنند كارشناسان می‌توانند پس از تجزیه و تحلیل نتایج آمار آن‌ها بدست بیاورند و آنها در حالت توصیفی و استنباطی ارائه كنند. اگر كه در سطح ملی و منطقه‌ای نیاز به تهیه حساب‌های اقتصادی باشد ، طراحی و ساماندهی ارزیابی نظام‌ آماری یكی از صلاحیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری رشته آمار می‌باشد. یا اگر كه ساماندهی آمار و اطلاعات معماری آمار و اطلاعات ثبتی قرار باشد كه آمارگیری شود روش‌های طراحی نظرسنجی را كارشناسان آمار پیش‌بینی می‌ كنند و نهایتاً فرایندهای تولید و حفظ و نگهداری آمار اطلاعات توسط آن شناسایی شده در تمامی فرایندهای اجرایی ارزیابی عملكرد صورت می‌گیرد. البته این ارزیابی عملكرد با استفاده از روش‌های آماری است پس نهایتاً نتیجه می‌گیریم كلیه روندی كه برای رسیدن به یك نتایج آمار براساس تجزیه و تحلیل آن در روش گردآوری عملیات میدانی آمارگیری صورت می‌گیرد بر عهده این كارشناسان است. طراحی ، بكارگیری و ارزیابی سامانه های رایانه ای آماری هم به دلیل تسلط كارشناسان بر عهده آن‌ها است و ضرورت دارد كه همكاران كارشناس بر تمامی نرم‌افزاری آماری مسلط باشند چون كه چه در محاكم چه در مراجع دولتی در صورتی كه كار كارشناسی در این چارچوب بخواهد ارجاع شود ضرورتاً نیازمند ساماندهی این دیتا از طریق رایانه خواهیم بود پس تسلط دوستان به این موضوع توصیه می‌شود.