باغبانی

کارشناس رسمی دادگستری رشته باغبانی


  • تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی باغات
  • برآورد مقدار محصول تولیدی در باغات واشجار

کارشناس رسمی دادگستری باغبانی

کارشناس رسمی دادگستری رشته باغبانی

با توجه به اینكه در سازمان‌های بین‌المللی میزان آب نا مشهود برای تولید محصولات باغی یا زراعی و اعلام كردند ، به فرض برای هر كیلو هندوانه 50 لیتر آب مصرف می‌شود نشان می‌دهد كه باید بهره ‌برداری از محصولات باغی و زراعی صحیح انجام شود چون منابع آبی كه صرف تولید انها می‌شود خیلی زیاد است. انجام صحیح باغبانی و برآورد موقعیت مناسب احداث باغات چیزی است كه كارشناسان باغبانی به آن‌ها می‌پردازند. تعیین اجاره بها و اجرت‌ المثل اراضی باغات و برآورد مقدار محصول آینده‌ی تولیدی در باغات و اشجار را كارشناسان باغبانی عمدتاً مهندسین كشاورزی هستند به آن‌ها می ‌پردازند. اختلافاتی كه در بین افراد براساس بدلیل تقسیمات موجود بوجود می‌آید و یا نوع بهره‌برداری از باغ‌ها و یا واگذاری‌هایی كه بصورت اجاره صورت می‌گیرد در صورتی كه به اختلاف منجر شود با حضور كارشناسان باغبانی چه به صورت داوری چه به صورت موضوع حضور در مراجع قضایی مرتفع می‌شود و به كمك كشاورزان عزیز می ‌آیند.