بانکی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بانکی


  • مشاوره و تهیه گزارش های مالی از قبیل امکان سنجی مربوطه برایکلیه فعالیت های پولی اعم از ارزی و ریالی
  • ارائه نظر کارشناسی در خصوص اختلافات کمی وکیفی بین ارکان نهادهای پولی، بانک مرکزی و بانک ها و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • ارائه نظرکارشناسی در مورد موضوعات مورد اختلاف قراردادهای عقود اسلامی، برداشت از حسابها، حواله ها، خدمات الکترونیک، دارایی ها و خدمات امانی، سود سپرده های
    دیداری و غیردیداری، سود تسهیلات، گشایش اعتبار و ضمانت های ریالی تا هر سقف ممکن (بر اساس اصل مبالغ)
  • ارائه نظرکارشناسی در خصوص ظهرنویسی، انتقال دیون، وثایق و تضامین و تعهدات مشتریان، مطالبات مشکوک الوصول، وجوه التزام و جرائم، امور مربوط به صرافی ها،
    گشایش اعتبار و ضمانت نامه ارزی تا هر سقف ریالی و ارزی (بر اساس اصل مبالغ)

کارشناس رسمی دادگستری بانکی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور بانکی

با توجه به شرایط بانک‌ ها و توسعه فعالیت آن‌ها و استفاده تکنولوژی روز در امور بانکی به مرور اختلافاتی بین افراد و بانک‌ها بوجود آمد. همچنین علاوه بر بحث اختلافات برای نظارت بر فعالیت‌های بانکی و ممانعت از وجود تخلفات در این عرصه نیاز به حضور کارشناسان بانکی بوجود آمده ، این نیاز نه تنها برای انجام فعالیت‌های پولی واعم از ارزی و ریالی بلکه برای تمامی موارد برداشت ها و اختلافات کمی و کیفی بین ارکان‌های نهادهای پولی و بانک مرکزی و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی نیز می ‌توانند اظهار نظر بکنند. چون کارشناسان این رشته شاهد اختلافاتی هستند که نه تنها بین افراد بانک‌ ها بلکه اختلافات بین بانک مرکزی و موسسات پولی که شکل گرفته‌ اند نیز این اختلافات را برطرف کنند. کارشناسان رشته امور بانکی می‌بایست توانایی و تسلط به قوانین داشته باشند تا بتوانند موضوعات مورد اختلاف درقراردادهای عقود اسلامی یا برداشت از حساب‌ها یا حواله‌ها و خدمات الکترونیک بتوانند خدمت ارائه کنند ، چون دارایی‌ها و خدمات امانی و همچنین سود سپرده‌های دیداری و غیر دیداری و همچنین سود تسهیلات ، گشایش اعتبار و ضمانت‌های اعتباری موضوعاتی است که دائماً منشاء اختلاف است. همچنین مسائلی در روند تشریفات بانک‌‌ها وجود دارد که اختلاف نظر یا سوء برداشت یا اشتباه در برداشت از قوانین منجر به آن‌ها است ، لذا در صورتی که اشکالاتی همچون مسائلی تشریفات بانکی همچون زهر نویسی ، انتقال دیون ، وثائق و تضامین و تعهدات مشتریان بوجود بیاید کارشناسان با بررسی آن‌ها می‌ تواننند تعیین بکنند که در مسائل بوجود آمده محق کیست . پس کارشناسان این رشته علاوه بر مسائل روزمره بانکی می‌توانند به مسائل کلان نیز بپردازند. تسلط کارشناس به مباحث پولی و بانکی و قوانین مرتبط یکی از اصلی ‌ترین شرایط کارشناسان امور بانکی است.