گیاه پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری رشته گیاه پزشکی


  • ارزیابی تاثیر سوء سموم بر موجودات گیاهی و جانوری
  • بررسی و ارزیابی کیفیت سموم مورد استفاده درکشاورزی
  • بررسی و قیمت گذاری سموم مورد استفاده درکشاورزی
  • تشخیص و برآورد خسارت ناشی از مصرف سموم کشاورزی در مزارع و باغات میوه
  • تشخیص سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی
  • برآورد میزان خسارت ناشی از آفات و بیماری های گیاهی در باغات و مزارع کشاورزی

کارشناس رسمی دادگستری گیاه پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری رشته گیاه پزشکی

تعاریفی که از پزشکی به عمل می‌آید درمورد جانداران و موجودات زنده بجز نباتات تعریفی است که در جهت درمان و مراقبت از بیماران یا انجام اعمال جراحی و تشخیص نوع بیماری‌ها و پیگیری و مراقبت ویژه جهت درمان بیماران صورت می ‌گیرد اعم از انسان یا حیوان ، ولی اطلاق واژه پزشکی به گیاهان و نباتات موضوعی است که پس از پیشرفت علوم کشاورزی به وجود آمد ، علم کشاورزی به دلیل اینکه با همراهی و کمک کشاورزان آمده است تا جهت افزایش محصول و بهینه‌ سازی محصول‌های آن‌ها راهکار ارائه نماید ، ولی در ادامه روند این علم به این نتیجه رسیده‌اند که در برخی موارد استفاده از سموم یا استفاده روش‌های بهینه‌ سازی و همچنین بهره‌ گیری از علوم ژنتیک در مورد گیاهان می ‌تواند آسیب‌های جدی ‌تری را به محصولات وارد کند پس برای اینکه بتواند آسیب‌هایی که محصولات کشاورزی و باقی وارد می‌ شود پیش ‌بینی نموده و روند درمانی یا اصلاح و نباتات را ارائه نمایند رشته گیاه‌ پزشکی به وجود آمد استفاده از سموم خاصی که برای تأثیرگذاری مضاعف استفاده می ‌شود توسط رشته گیاه‌ پزشکی تهیه و ارائه می ‌شود البته براساس مطالعاتی که انجام می‌گیرد ، علت این امر این است در برخی مزارع بارها دیده شده استفاده از یک سمی که برای از بین بردن آفتی منجرب به از بین رفتن سایر جانداران یا حشراتی که تأثیر مثبت بر گیاهان دارند می ‌شد و گیاه پزشکان ابتدا این مطالعه را انجام می ‌دهند که در صورتی که از یک سمی برای از بین بردن یک حشره یا آفت استفاده می ‌کنند ، تأثیرات آن مواد را بر محصولات گیاه یا درخت و همچنین سایر حشرات یا موجودات زنده‌ای که در آن اطراف زندگی می ‌کنند و در این اکوسیستم وجوددارند را معین می‌ کنند و اشتباهاتی که در این عرصه صورت می‌ گیرد را کارشناسان رسمی دادگستری رشته گیاه پزشکی در آن مورد وارد عمل می ‌شوند و نظریات کارشناسی را ارائه می ‌کنند صلاحیت‌هایی که برای رشته گیاه پزشکی پیش‌بینی شده است. ارزیابی تاثیر سوء‌ سموم بر موجودات گیاهی و جانوری است که دقیقاً به همین موضوع پرداختیم. بررسی و کیفیت سموم که در بطن بند قبل نیز پر اهمیت بود و تاثیر جانبی را در موردش صحبت کردیم بر همین صلاحیت مستتر است. پس از اینکه سموم متعددی در بازار ارائه شد استفاده از سم با کیفیت که تمامی مبانی علمی گیاه‌ پزشکی را در برداشته باشد اهمیت پیدا کرد. به همین نسبت بررسی و قیمت‌گذاری این سموم در کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد که صلاحیت این رشته است. تشخیص و برآورد خسارت ناشی از مصرف سموم کشاورزی در باغات میوه و مزارع و تشخیص سموم دفع آفات و بیماری‌های گاهی و بررسی خسارت ناشی از آفات و بیماری‌های گیاهی در باغات، مزارع کشاورزی کارشناسان گیاه پزشکی انجام می ‌دهند چون دلیلش این است که در صورت استفاده از یک سم به شکل ناصحیح یا جایگزین یک سم و اگر در صورت عدم استفاده از یک سم معین شده توسط متخصص اگر آسیبی به مزارع و باغات وارد بیاید، آن آسیب تعیینش بر عهده این کارشناسان می‌ باشد و تعیین میزان تقصیر و درصد تقصیر افرادی که موثر در این موضوع بوده‌ اند نیز توسط کارشناسان رسمی این رشته شکل می ‌گیرد.