شیلات

نظرکارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات درپرورش انواع ماهیان

تعریف رشته شیلات  وشرایط لازم برای پرورش ماهی براساس دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات

شیلات علمی است که ،به بررسی پرورش وتکثیرماهی ها،شرایط لازم برای نگهداری ماهی ها،وعمل آوری آنهامی پردازد. برای پرورش ماهی شرایط خاصی لازم می باشد.مهم ترین واساسی ترین نیازماهیان نیازبه آب می باشد‌. ماهی آبزی خونسرد است ودمای بدن آن بادمای آب برابراست.باافزایش دما نیازماهی به اکسیژن نیز بیشترمی شود،که دراین صورت استخرباید هوادهی شود.برای مثال دمای مناسب ماهی کپور۲۵ تا ۳۰ درجه است.pH آب نیزباید بین 5/6 تا ۹ باشد.از آنجاکه pHدرساعات مختلف روز متفاوت است ودربعدازظهربه حداکثرمیرسدآب رادراوایل صبح آهک میزنند که از زیاد شدن pHدربعدازظهرجلوگیری کنند.اگر PHدرمحدوده ی نرمال خودنباشدبه ماهی مخصوصا آبشش های آن آسیب می زند،همچنین زیادبودنpHخاصیت سمی بودن آمونیاک رازیادمیکند.ماهی هاشوری آب راتا۲grدرlitتحمل میکنندوحداکثرشوری آب تا۹grبرlitاست.

سختی آب نیز براساس وجودکربنات کلسیم سنجیده می شودوهرچه آب سخت ترباشد،مسمومیت ماهی نیزکمترمی شود.تامین اکسیژن ماهی نیزیکی ازمهم ترین مسائل است.وقتی ماهی هارنگ پریده میشوند،آبشش های آن هاپرخون میشودوهمچنین دچار خون ریزی کوچک میشوند نشانگراین است که،دچارکمبوداکسیژن شده اندوبرای رفع این مشکل باید آب رابه صورت پلکانی واردکنیم آب تازه که دارای اکسیژن بیشتری است به استخروارد کنیم وبررسی کنیم که داخل استخرآلودگی نباشد.

برای انتخاب محل مناسب برای پرورش ماهی نیز محلی راانتخاب میکنیم که وسیع وبزرگ باشد وبه شبکه برق وکودهای آلی نزدیک باشد واجازه ی خاک برداری نیزداشته باشیم ومهم ترین چیز این است که بتوانیم آب کافی برای ماهیان درآن محل تامین کنیم.

اهمیت شیلات درتامین پروتئین واشتغال زایی ودرآمدزایی ازدیدگاه کارشناس رسمی رشته شیلات

شیلات به دلیل تولیدماهی که  یکی ازپروتئین های ضروری انسان رافراهم میکندوهمچنین درآمدملی که ازاین طریق دارددارای اهمیت زیادی می باشد. صنعت شیلات نیز نقش زیادی دردرآمدزایی و ایجاداشتغال برای جوانان دارد.به طوری که بیش از۱۸۰ هزارشغل دربخش صیدوصیادی وجودداردوبیش از۱۵۰۰ نفرنیز دراین حرفه مشغول به کارهستند.شیلات به صورت غیرمستقیم نیز درایجاد شغل نقش دارد،چون خیلی ازتاسیسات هستندکه،وسایل وابزارصید مانند تور،گرگورو…رامی سازند.ازنظرکارشناس شیلات درآمدپرورش ماهی نیز به عوامل زیادی بستگی دارند،مثل نوع ماهی ای که پرورش داده میشود،دانش واطلاعات وتجربه پرورش دهنده،استفاده از تسهیلات بانکی و…ومعمولا نمیتوان درآمدمشخصی برای آن درنظرگرفت،اماکسانی که درمزرعه پرورش ماهی استخدام هستندحقوقشان ازقانون کارپیروی میکند.

ناگفته نماند که پرورش ماهی شغل بسیارسختی می باشدوباید قبل اینکه این شغل راانتخاب کنید ورزش هایی انجام داده باشید وتوان بدنیان رابالا برده باشید که بتوانید به مدت طولانی بشینیدوبایستید.

 

اهمیت شیلات درتامین پروتئین واشتغال زایی ودرآمدزایی ازنظرکارشناس دادگستری رشته شیلات

شیلات به دلیل تولیدماهی که  یکی ازپروتئین های ضروری انسان رافراهم میکندوهمچنین درآمدملی که ازاین طریق دارددارای اهمیت زیادی می باشد. صنعت شیلات نیز نقش زیادی دردرآمدزایی و ایجاداشتغال برای جوانان دارد.به طوری که بیش از۱۸۰ هزارشغل دربخش صیدوصیادی وجودداردوبیش از۱۵۰۰ نفرنیز دراین حرفه مشغول به کارهستند.شیلات به صورت غیرمستقیم نیز درایجاد شغل نقش دارد،چون خیلی ازتاسیسات هستندکه،وسایل وابزارصید مانند تور،گرگورو…رامی سازند.درآمدپرورش ماهی نیز به عوامل زیادی بستگی دارند،مثل نوع ماهی ای که پرورش داده میشود،دانش واطلاعات وتجربه پرورش دهنده،استفاده از تسهیلات بانکی و…ومعمولا نمیتوان درآمدمشخصی برای آن درنظرگرفت،اماکسانی که درمزرعه پرورش ماهی استخدام هستندحقوقشان ازقانون کارپیروی میکند.

ناگفته نماند که پرورش ماهی شغل بسیارسختی می باشدوباید قبل اینکه این شغل راانتخاب کنید ورزش هایی انجام داده باشید وتوان بدنیان رابالا برده باشید که بتوانید به مدت طولانی بشینیدوبایستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *