پزشکی و پیراپزشکی و دندان پزشکی

نظرکارشناس رسمی دادگستری پزشکی دربررسی صحنه جرم

صحنه جرم ازنظر کارشناس دادگستری پزشکی

صحنه جرم مکانی است که جرم درآن اتفاق افتاده است.وبهترین مکانی است که میتوان ازآن ازاطلاعات زیادی کسب کرد.اولین افرادی که درصحنه جرم حاضرمیشوند ماموران نیروی انتطامی هستند به همین دلیل اولین اقدامی که باید انجام دهنداین است که صحنه جرم راحفظ کنندکه ابتدابایدمحدوده ای که جرم درآن اتفاق افتاده است رامشخص کنندکه بهتراست محدوده ی گسترده تر وبزرگ تری رامشخص کنند وسپس محدودکنند.صحنه جرم ازدومظهرقابل بررسی می باشد صحنه جرم بزرگ و صحنه جرم کوچک.صحنه جرم بزرگ مکانی است که جنایت درآن رخ داده است وصحنه جرم کوچک شامل خود جسد است.آثاربه جای مانده از صحنه جرم نیزبه زمینه یابی،رابطه یابی و بازسازی کمک می کند.

اهمیت صحنه جرم

کارشناس پزشکی  معتقدندصحنه جرم اهمیت زیادی دارد ومهم ترین منبع وسرچشمه اطلاعات می باشد.دربررسی صحنه جرم ۲ عامل رادرنظرمیگیرند عامل مادی و عامل معنوی. عامل مادی عاملی است که در صحنه جرم حضورفیزیکی دارد مثل آثاربجای مانده اززیرناخن،تارهای موو…که قابل مشاهده می باشندبه همین دلیل غیرقابل انکارننداماعامل معنوی ازطریق مطالعات وشاهدین بدست می آید بنابراین قابل انکارورد شدن می باشند.

مجازات برهم زنندگان صحنه جرم

براساس دیدگاه کارشناس رسمی پزشکی اگر افرادی که بامجرم همدست بوده اند به قصد کمک به مجرمان درصدداین باشند که صحنه جرم را به هم بزنند ودرپرونده سازی پلیس مشکل ایجادکنند اگر پلیس آن هاراشناسایی کند به زندان محکوم میشوند.اما اگرافرادی برحسب اتفاق و ناخواسته مرتکب این کار شوند وآثاری راازصحنه جرم حدف کنند قاضی درمورد سرنوشت ومجازاتشان تصمیم گیری میکند.

وظایف پزشک دربررسی صحنه جرم

براساس دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری پزشکی زمانی که از علم و فن پزشکی درقانون و مراجع قضایی استفاده شود به آن پزشکی قانونی میگویند. پزشکان وظفیه دارند که علت مرگ رابررسی کنند که اولین ومهم ترین وظیفه پزشکان می باشد.حضور پزشک قانونی درصحنه جرم لازم است اما همیشه امکان حضورپزشک قانونی درصحنه جرم نیست به همین دلیل باید اطلاعات کامل ومشخصات دقیق جمع کرد که اگر پزشکان حضورنداشته باشند بتوانیم به آن ها اطلاعات دقیق بدهیم. بعد ازاینکه مشخص شد جرم مشکوک است جسد به پزشک قانونی منتقل میشود پزشک قانونی وظیفه دارد که اطلاعات کامل راجمع آوری کند که به تمام اطلاعات مراجع قانونی کامل و جامع پاسخ دهد وبهتراست این کارراباسرعت زیاد انجام دهدچون یکی از بیشترین نارضایتی های مراجع قضایی از پزشک قانونی دیر حاضرشدن اطلاعات می باشد. پزشک قانونی برای بدست آوردن اطلاعات ابتداظاهرفردرانگاه میکند سپس کالبدشکافی میکند.تشریح یکی ازحساس ترین کارهای پزشک قانونی است که پزشک قانونی کارش رادرست انجام دهد میتواند اطلاعات زیادی به مراجع قضایی دهد.ازاین رو که عوامل خارجی زیادی ممکن است باعث بروز خطادرکار پزشک قانونی شود به همین دلیل پزشک قانونی باید براساس مستندات ودلایل کافی ومنطقی جواب سوالات مراجع قضایی رادهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *