نفقه

نحوه تقسیط نفقه گذشته – نمونه دادخواست

تقسیط نفقه گذشته زوجه، تنها در صورت وجود شرایط آن، یعنی، اعسار مرد و اثبات اعسار به دادگاه، امکان پذیر است و نحوه تقسیط این نفقه نیز با صدور حکم دادگاه، پس از تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط نفقه و ارسال آن، از طریق دفاتر قضایی، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی و ارائه مدارک مثبت اعسار، نظیر استشهادیه می باشد.

برای مشاوره تقسیط نفقه گذشته

برای مشاوره تقسیط نفقه گذشته

 

دریافت نفقه، در عقد نکاح دائم، از حقوق قانونی زنان بوده و پرداخت آن نیز، از تکالیف مردان است؛ بدین صورت که بلافاصله و به محض وقوع عقد نکاح دائم، زن، مستحق دریافت نفقه شده و شوهر، باید، آن را بپردازد و قانون گذار، جز در شرایطی که زن، بدون عذر موجه عدم تمکین، از تمکین همسر خود، خودداری می کند، هیچ عذری، حتی عدم توان مالی مرد را برای نپرداختن نفقه، موجه، نمی داند.

همچنین، قانون گذار، زن را، تنها شخص واجب النفقه ای می داند که نفقه گذشته، به او تعلق می گیرد و می تواند، در صورت عدم پرداخت آن، توسط مرد، نفقه ایام گذشته خود را نیز از او مطالبه کند که گاهی، به علت طولانی بودن زمان عدم پرداخت نفقه، توسط مرد، هنگام مطالبه نفقه ایام گذشته، حکم دادگاه، در این خصوص، بسیار سنگین بوده و مردان، در پی تقسیط پرداخت آن، هستند که این امر، تنها، در صورت وجود شرایط قانونی آن، امکان پذیر، خواهد بود و در غیر این صورت، ممکن است، مرد را با جلب یا توقیف اموال، مواجه کند.

لذا در این مقاله، قصد داریم، امکان قسط بندی نفقه معوقه را بررسی کنیم و شرایط و نحوه تقسیط نفقه گذشته را بگوییم ؛ سپس، در خصوص مدارک و هزینه های لازم انجام این امر، صحبت کرده و در نهایت، فایل دانلود نمونه دادخواست این موضوع را در اختیار خوانندگان، قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما، همراه باشید.

آیا نفقه گذشته قسط بندی می شود

قبل از پاسخ به این پرسش که آیا نفقه گذشته، قسط بندی می شود یا خیر و نحوه تقسیط نفقه گذشته، چگونه است؟ ابتدا باید، اندکی، در خصوص مفهوم نفقه حال و نفقه معوقه، توضیح دهیم و سپس، بگوییم که آیا نفقه گذشته قسط بندی می شود یا خیر و نحوه تقسیط آن، چگونه است.

نفقه، از جمله حقوق مالی زنان، در ازدواج دائم بوده که به محض وقوع عقد نکاح دائم، به آن ها تعلق می گیرد و مرد، موظف به پرداخت آن، می باشد؛ مگر اینکه، زن، بدون وجود عذر موجه عدم تمکین، نظیر استفاده از حق حبس یا وجود یکی از مصادیق عسر و حرج، از تمکین همسر خود، خودداری نماید.

زن، تنها شخص واجب النفقه ای است که قانون گذار، مطالبه نفقه معوقه را در خصوص او، ممکن دانسته و عدم استطاعت مالی مرد را در نپرداختن نفقه، توسط او، عذر موجهی نمی داند. اهمیت نفقه زن، تا حدی است که اگر مرد، با وجود توان مالی، از پرداخت نفقه جاری، یعنی، نفقه حال حاضر همسر خود، خودداری کند، به جرم ترک انفاق و مجازات حبس، محکوم خواهد شد.

مقصود از نفقه معوقه، نفقه ایام گذشته زن است، در شرایطی که زن، از شوهر خود، تمکین عام و خاص داشته یا به علت عذر موجه عدم تمکین، تمکین نمی کرده، اما، مستحق دریافت نفقه بوده و مرد، از پرداخت آن، به زن، خودداری کرده است. در این شرایط، زن می تواند، اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه نفقه نموده و نفقه گذشته خود را مطالبه کند.

زمانی که زن، ترک انفاق مرد، در گذشته را به دادگاه، ثابت می نماید، دادگاه، با جلب نظر کارشناس، میزان نفقه گذشته زن را مشخص کرده و حکم به پرداخت آن، توسط مرد می کند که گاهی، این مبلغ، بسیار سنگین است و مرد، از عهده تادیه آن، به یکباره، بر نمی آید و به همین جهت، با این پرسش، مواجه می گردد که آیا، امکان تقسیط نفقه گذشته، وجود دارد یا خیر و نحوه آن، چگونه است؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت، قانون گذار، در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، امکان تقسیط نفقه گذشته را پیش بینی نموده و نحوه و مراحل انجام آن را ذکر کرده است و خواهان تقسیط، تنها در صورت وجود این شرایط که در قسمت بعد، به تفصیل، خواهیم گفت، می تواند، به تقسیط نفقه گذشته خود، بپردازد.

حتما بخوانید: نفقه معوقه زوجه چیست

شرایط تقسیط نفقه گذشته

همانطور که گفتیم، در صورت وجود شرایط تقسیط، امکان تقسیط نفقه گذشته، در قانون، پیش بینی شده است. لذا در این قسمت، قصد داریم، شرایط تقسیط نفقه گذشته را مورد بررسی قرار دهیم که برای توضیح این شرایط، ابتدا باید، در خصوص مفهوم معسر و اعسار، از منظر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صحبت کنیم و بگوییم که به چه شخصی، معسر می گویند. ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در تعریف معسر، مقرر می دارد:

“معسر، کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد. تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال، در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال، برعهده مدیون است.” بر اساس این ماده، شخصی که توان مالی کافی نداشته یا به اموال خود، دسترسی ندارد و به همین علت، نمی تواند، دیون خود را بپردازد، معسر است.

نهاد اعسار که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، پیش بینی شده، نهادی است که قانون گذار، آن را در حمایت از اشخاص معسر، در نظر گرفته تا شخص، با اثبات معسر بودن خود، بتواند، پرداخت محکوم به که نفقه گذشته نیز می تواند، یکی از مصادیق آن، باشد را تقسیط کرده و از تادیه یکباره آن، خودداری کند.

 برای اثبات اعسار، ابتدا باید، شخص، به موجب دادخواستی جداگانه، تقاضای صدور حکم اعسار را از دادگاه بنماید و علاوه بر استشهادیه اعسار، لیست نقل و انتقال اموال، در 1 سال قبل از طرح دعوای اعسار، لیست کلیه اموال منقول و غیر منقول، همچنین، صورت کلیه طلب ها و صورت تمام وجوه نقدی که در بانک ها و موسسات مالی اعتباری دارد را ضمیمه آن نماید تا دادگاه، با توجه به مدارک، به درخواست اعسار رسیدگی کرده و حکم تقسیط نفقه گذشته یا محکوم به را صادر کند.

با توجه به توضیحات بالا، در خصوص شرایط تقسیط نفقه گذشته، باید گفت، وجود اعسار و اثبات آن، به دادگاه صادر کننده حکم نفقه معوقه، از جمله شرایط تقسیط این نوع از نفقه می باشد و برای اثبات این امر، داشتن دو شاهدی که استشهادیه اعسار از پرداخت نفقه معوقه را امضا نموده و حاضر به حضور در دادگاه نیز باشند، جزو مهم ترین مدارک است.

حتما بخوانید: شرایط ارائه درخواست اعسار

 

نحوه تقسیط نفقه گذشته

پس از صحبت از شرایط تقسیط نفقه گذشته، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص نحوه انجام این امر، توسط مرد که محکوم به پرداخت نفقه معوقه زوجه شده است، توضیح دهیم. نحوه تقسیط نفقه گذشته، مطابق مراحل زیر است:

ابتدا، مرد، باید، با کمک نمونه دادخواست های موجود در خصوص اعسار از پرداخت نفقه گذشته یا همان محکوم به، دادخواست این موضوع را تنظیم کرده و به موجب آن، از دادگاه، تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط نفقه گذشته را داشته باشد.

پس از تنظیم دادخواست، با کمک نمونه دادخواست های موجود، مرد باید، برای ثبت و ارسال آن، به دفاتر خدمات الکترونیکی، مراجعه کرده و با ارائه مدارک و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت دادخواست، دادخواست تنظیمی خود را حسب مورد، مرجع  قضایی صادرکننده رای قطعی دعوای نفقه که می تواند شورای حل اختلاف، دادگاه بدوی خانواده یا دادگاه تجدیدنظر باشد، ارسال نماید.

سپس، به همراه اشخاصی که استشهادیه اعسار را امضا نموده اند، برای پاسخ گویی آن ها، به سوالات قاضی از شهود اعسار، در دادگاه رسیدگی کننده، حاضر شده و مدارک مثبت اعسار خود، نظیر لیست و صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، همچنین، صورت کلیه طلب های خود را به دادگاه ارائه نماید.

دادگاه، مدارک ارائه شده و اظهارات شهود اعسار را بررسی خواهد کرد و در صورت احراز اعسار، حکم به تقسیط محکوم به یا نفقه گذشته، خواهد داد و مرد، موظف است تا در موعد مقرر، اقدام به پرداخت اقساط اعسار نماید.

شایان ذکر است، نحوه تعیین اقساط نفقه گذشته در تقسیط آن، از شخصی به شخص دیگر و با توجه به توان مالی افراد، برای پرداخت اقساط، متفاوت بوده و دادگاه، اقساط یکسانی را برای تمامی خواهان های تقسیط نفقه گذشته، در نظر، نخواهد گرفت. 

نحوه تقسیط مهریه

 

مدارک لازم برای تقسیط نفقه گذشته

همانطور که توضیح دادیم، برای تقسیط نفقه گذشته، شخص باید، معسر بوده و اعسار خود را به دادگاه، اثبات نماید و تنها، پس از صدور حکم دادگاه، در خصوص اعسار فرد، نفقه گذشته، تقسیط خواهد شد. با توجه به اینکه، تقسیط نفقه گذشته، در گرو ثبت دادخواست اعسار و اثبات آن، می باشد، مدارک لازم برای تقسیط نفقه گذشته، همان مدارکی است که برای ثبت دادخواست اعسار و اثبات آن، به دادگاه، لازم است که عبارتند از:

 نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا، جهت ثبت دادخواست اعسار و اطلاع از پیامک های ابلاغ جلسه رسیدگی.

حکم دادگاه، در خصوص نفقه معوقه.

دادخواست اعسار از پرداخت نفقه معوقه که بر اساس نمونه دادخواست های موجود در این زمینه تنظیم شده است.

استشهادیه اعسار از پرداخت نفقه گذشته یا همان محکوم به که توسط دو شاهد که حاضر به حضور و شهادت در دادگاه هستند، گواهی و امضا شده است.

مدارک مثبت اعسار، از قرار لیست کلیه اموال منقول و غیر منقول، لیست طلب ها، صورت کلیه وجوه نقدی که شخص، در نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد.

همچون امکان تقسیط نفقه گذشته، امکان قسط بندی مهریه نیز، توسط قانون گذار، پیش بینی شده که علاقمندان، به اطلاع از این امر، می توانند، اقدام به مطالعه مقاله ای که در زیر، با همین عنوان آمده است، نمایند.

قسط بندی مهریه

 

هزینه تقسیط نفقه گذشته

مقصود از هزینه تقسیط نفقه گذشته، هزینه هایی است که برای ثبت دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه های دادرسی این امر، بر اساس هزینه دادرسی و تعرفه های خدمات قضایی، توسط مرد، پرداخت می گردد که شرح این هزینه ها، از قرار زیر می باشد:

هزینه هر برگ دادخواست، از قرار دو هزار تومان.

هزینه دادرسی اعسار که با توجه به رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 1382/07/29، دعوای غیر مالی تلقی می شود، از قرار 40 تا 180 هزار تومان.

هزینه ارائه خدماتی، نظیر ثبت دادخواست و ارسال آن، به دادگاه، توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که مبلغی از قرار 50 هزار تومان و یا کمی بیشتر می باشد.

تقسیط نفقه گذشته، فرد را ملزم می کند تا در موعد مقرر، اقساط آن را بپردازد که در صورت عدم پرداخت این اقساط، با ضمانت اجراهای عدم پرداخت اقساط اعسار، روبرو خواهد شد که علاقمندان به کسب اطلاع، در خصوص این موضوع، می توانند، اقدام به مطالعه مقاله زیر نمایند.

حتما بخوانید: عدم پرداخت اقساط اعسار

 

نمونه دادخواست تقسیط نفقه گذشته

در قسمت های گذشته، در خصوص نحوه تقسیط مهریه گذشته، توضیح دادیم و گفتیم که شرایط این موضوع، به چه شکل می باشد. از آنجا که تقسیط مهریه معوقه، نیازمند ثبت دادخواست این امر می باشد، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، متن یک نمونه دادخواست تقسیط نفقه گذشته را ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.

 

نمونه دادخواست تقسیط نفقه گذشت

خواهان: مشخصات هویتی زوج- آدرس و شماره تماس او

خوانده: مشخصات هویتی زوجه – آدرس و شماره تماس او

موضوع خواسته: صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه گذشته

دلایل و منضمات: استشهادیه شهود اعسار – لیست کلیه اموال منقول – صورت دارایی ها و طلب ها و وجوه نزد بانک و سایر دلایل و منضمات

شرح ستون خواسته:

ریاست محترم دادگاه…..

با سلام و احترام

اینجانب………. فرزند……………. به کد ملی………………. در مورخ …./…../…… به موجب دادنامه شماره………، محکوم به پرداخت 30 میلیون تومان، بابت نفقه معوقه خوانده محترم، شده ام و با توجه به اینکه اینجانب، معسر بوده، از توان مالی کافی، برخوردار نمی باشم و در حال حاضر، به علت اخراج از کار، درآمدی ندارم، تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، از آن مرجع محترم، مورد استدعا است.

 

علاقمندان به دانلود نمونه دادخواست تقسیط نفقه گذشته، می توانند، از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

 

نمونه دادخواست تقسیط نفقه گذشته
نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری


حجم: 332kb


منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

علاقمندان به اطلاع از نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه جهت تقسیط آن، می توانند، اقدام به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید مقاله، آمده است، نمایند.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه یا تقسیط آن

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تقسیط نفقه گذشته در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون تقسیط نفقه گذشته پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- آیا تقسیط نفقه گذشته امکان پذیر است؟

تقسیط نفقه گذشته در صورت وجود شرایط این امر که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است امکان پذیر می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- شرایط تقسیط نفقه گذشته چیست؟

اعسار مرد و اثبات آن به دادگاه جهت صدور حکم اعسار و تقسیط نفقه گذشته با ارائه مدارک لازم نظیر استشهادیه شهود اعسار و لیست دارایی ها و صورت اموال منقول و غیر منقول مدعی اعسار از شرایط تقسیط نفقه گذشته هستند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- نحوه تقسیط نفقه گذشته چگونه است؟

نحوه تقسیط نفقه گذشته با ثبت دادخواست این امر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه مدارک مثبت اعسار به دادگاه صدور حکم دادگاه مبنی بر اعسار و سپس تعیین اقساط قابل پرداخت با توجه به توان مالی مرد از سوی محکمه می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره تقسیط نفقه گذشته

برای مشاوره تقسیط نفقه گذشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *