دسته‌بندی نشده

بخشش مهریه با سند عادی

[ad_1]

قانون گذار، بخشش مهریه با سند عادی یا دست نویس را امکان پذیر می داند و برخورداری زن از عقل، اختیار و رشد در هنگام بخشش و همچنین، وجود امضا یا اثر انگشت یا مهر زن را ذیل سند عادی بذل مهر، از شرایط و مراحل اعتبار سند دستی بخشیدن مهریه می داند. از عواقب بخشش مهریه نیز می توان به این موارد اشاره نمود که زن، مالکیت خود بر مهریه مندرج در سند نکاحیه را از دست داده و مرد، دیگر تکلیفی بر پرداخت آن، نخواهد داشت.

برای مشاوره بخشش مهریه با سند عادی

برای مشاوره بخشش مهریه با سند عادی

 

مهریه در کشور ما، یک نهاد حمایتی از زنان، در عقد ازدواج دائم و موقت است و به طور معمول، زوجین، در هنگام عقد، با توافق و با شور و مشورت خانواده هایشان، اقدام به تعیین مبلغ یا مالی، به عنوان مهریه می نمایند که به محض واقع شدن عقد نکاح، اعم از دائم یا موقت، مهر تعیین شده، به مالکیت زن درآمده و او حق دارد هر تصرفی را که بخواهد، در آن، انجام دهد یا اقدام به مطالبه آن، از همسر شرعی و قانونی خود نماید.

با توجه به حق مالکیت زن بر مهریه و آثار حقوقی ای که چنین حقی دارد، زن می تواند، نسبت به بخشیدن مهریه خود یا ابراء آن نیز اقدام کرده و بدین ترتیب، همسر خود را از پرداخت مهریه مندرج در قباله ازدواج، مبرا کند. برای این امر، زوجین می توانند در یک دفتر اسناد، حاضر شده و سند رسمی بذل مهریه را تنظیم کنند. اما، چنانچه زوجه بخواهد، بدون مراجعه به محضر، اقدام به بخشش مهریه با سند عادی و دست نویس کند، این سند، تنها در صورتی دارای اعتبار خواهد بود که نحوه، مراحل و تشریفات قانونی آن، رعایت گردد.

از این رو، قصد داریم در مقاله حاضر، موارد امکان بخشش مهریه با سند عادی و اعتبار سند دستی بخشیدن مهریه را مورد بررسی قرار دهیم و شرایط و نحوه انجام این امر را بگوییم؛ سپس، در خصوص عواقب بخشیدن مهریه بدین طریق، توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشید.

آیا بخشش مهریه با سند عادی امکان پذیر است

حقوق مالی زن در زندگی مشترک، توسط قانون گذار، معین و مشخص شده اند. به موجب قانون مدنی، مهریه، یکی از این حقوق مالی است که به محض وقوع عقد نکاح، چه دائم و چه موقت، به مالکیت زن درخواهد آمد و بر اساس قانون، زن، حق هرگونه تصرفی که بخواهد را در آن، خواهد داشت.

تصرفات زن در مهریه می تواند، شامل استفاده از آن، هبه آن، مطالبه آن، صلح آن و مواردی از این دست باشد. با توجه به اینکه زن مالک مهریه است و می تواند، در صورت تمایل، با بخشیدن مهریه به شوهر، تکلیف همسر خود به پرداخت آن را ساقط نماید، این سوال مطرح می گردد که آیا بخشش مهریه با سند عادی امکان پذیر است و دست نویس بودن سند، اعتبار آن را زیر سوال نمی برد ؟ یا حتما برای بخشیدن مهریه، نیاز به تنظیم سند رسمی و محضری است؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، با توجه به اینکه قانون گذار، اسناد عادی را نیز دارای اعتبار می داند و افراد می توانند از آن ها، به عنوان سند در مقام دفاع یا دعوا، استفاده کنند، سند عادی و دست نویس بخشش مهریه نیز مستثنی از این امر نبوده و دارای اعتبار است؛ منوط بر اینکه تنظیم آن، کاملا مطابق شرایط، نحوه و مراحل تنظیم سند عادی صورت گرفته باشد و شرایط بخشیدن مهریه و مراحل آن نیز در آن، رعایت شده باشند که در ادامه مقاله، به توضیح این شرایط، نحوه و مراحل، خواهیم پرداخت.

حتما بخوانید: بخشیدن مهریه

شرایط بخشش مهریه با سند عادی

در قسمت قبل، درباره امکان بخشش مهریه با سند عادی، از منظر قانون مدنی، صحبت کردیم و گفتیم که چنین امری تنها در صورتی امکان پذیر و قانونی بوده که شرایط لازم برای انجام آن، وجود داشته باشد. در این قسمت از مقاله، در خصوص شرایط بخشیدن بخشی از مهریه یا تمام آن با سند عادی، صحبت خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که چگونه، حتی نبود یکی از این شرایط، اعتبار سند دستی بخشیدن مهریه را زیر سوال خواهد برد. شرایط بخشش مهریه با سند عادی، به شرح زیر است:

زن، از بلوغ، عقل و رشد برخوردار باشد و به عبارتی، صغیر، مجنون یا سفیه نباشد؛ چراکه این اشخاص، اهلیت قانونی برای انجام اعمال حقوقی، نظیر بخشیدن مهریه را نخواهند داشت.

زن، در کمال رضایت و با قصد و اختیار، اقدام به بخشش مهریه با سند عادی نماید؛ چراکه فقدان قصد یا اختیار، اعتبار سند دستی بخشیدن مهریه را زیر سوال خواهد برد.

مال موضوع بخشش که مهریه است، به طور دقیق و معین، ذکر شود و با جهتی مشروع، اقدام به بذل و بخشش مهریه، صورت گیرد.

زن، برای اعتبار سند دستی بخشیدن مهریه، ذیل آن را امضا کند یا مهر یا اثر انگشت بزند. 

در ادامه مقاله، در خصوص نحوه بخشش مهریه با سند عادی، توضیح خواهیم داد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط بخشیدن مهریه، می توانند نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند.

شرایط بخشیدن مهریه

 

نحوه بخشش مهریه با سند عادی

انجام هر عملی حقوقی، نحوه و مراحل مخصوص به خود را داشته و قانون گذار، تنها در صورتی اعمال حقوقی، نظیر بخشیدن مهریه یا ابراء مهریه را صحیح خواهد دانست و آثار حقوقی، بر آن بار خواهد کرد که دقیقا، مطابق نحوه و مراحل قانونی تعیین شده، صورت گرفته باشند. از این رو، در این بخش، قصد داریم، در خصوص مراحل و نحوه بخشش مهریه با سند عادی که رعایت آن ها، سبب اعتبار سند دستی بخشیدن مهریه می گردند، صحبت کنیم که این نحوه و مراحل، به شرح زیر هستند:

زن باید، با دانلود فرم های موجود در اینترنت یا با کمک یک شخص آگاه به حقوق، اقدام به تنظیم متن بخشش مهریه نماید. 

در سند دست نویس بخشش مهریه، باید درج شود که زن، در کمال اختیار و در صحت عقل، اقدام به بذل مهریه، نسبت به همسر خود می نماید و به طور دقیق، ذکر گردد که تمام مهریه، به موجب سند عادی تنظیمی، بخشیده می شود یا بخشی از مهریه. 

در صورت امکان، دو شاهد، ذیل سند عادی تنظیمی برای بخشیده شدن مهریه را امضا نمایند. البته، این امر، الزامی نیست ولیکن، در تایید اعتبار سند دستی بخشیدن مهریه، زمانی که زن در محکمه، نسبت به آن، انکار یا تردید را مطرح می نماید، موثر است.

در نهایت، زن، ذیل سند تنظیمی را امضا زده یا مهر و اثر انگشت زند و بدین ترتیب، به آن، رسمیت و اعتبار بخشد.

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مساله بخشیدن مهریه، مدارک و مراحل آن می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید مقاله آمده است، اقدام نمایند.

حتما بخوانید: مراحل بخشیدن مهریه

 

آثار بخشش مهریه با سند عادی

انجام هر عمل حقوقی، دارای آثار مثبت و منفی مخصوص به خود، برای طرفین آن عمل بوده و بخشش مهریه با سند عادی نیز مستثنی از این امر نیست. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره آثار بخشیدن مهریه با سند دستی، نسبت به زن و مرد صحبت کرده و توضیح دهیم که چه کارهایی می توان انجام داد تا برخی عواقب منفی بخشیدن مهریه با سند عادی را برای زوجه، کاهش داد و به حداقل رساند. آثار بخشیدن مهریه با سند دستی، عبارتند از:

اولین اثر از آثار بخشش مهریه با سند عادی، این است که زن، حق مالکیت خود بر مهریه مندرج در سند نکاحیه را از دست خواهد. 

دومین اثر از آثار بخشیدن مهریه با سند دست نویس که سند عادی محسوب می گردد، این است که تکلیف مرد بر پرداخت مهریه به زن، ساقط خواهد شد.

سومین اثر از آثار بخشیدن مهریه با سند عادی، این است که زن، تنها اهرم فشار خود را برای طلاق از دست خواهد داد و چنانچه بخواهد، بدون وجود دلایلی برای عسر و حرج، از همسر خود طلاق بگیرد، یعنی چنانچه بخواهد به طلاق خلع یا مبارات یا حتی توافقی از همسر خود جدا شود، باید، مالی که تحت عنوان فدیه، در قبال طلاق به مرد، بذل می گردد و معمولا، بخشی از مهریه است را از دارایی و اموال شخصی خود بپردازد تا رضایت مرد بر طلاق را بدست آورد.

چهارمین اثر از آثار بخشش مهریه با سند دستی که البته موردی اختلافی، بین حقوق دانان بوده و کاملا بسته به نظر قاضی دارد، این است که در صورت طلاق زن به صورت باکره از همسر خود، زن باید، نیمی از مهریه را با اینکه بذل یا ابرا شده، به همسر خود، برگرداند؛ چراکه برخی حقوق دانان، ابراء را نوعی اقرار بر دریافت می دانند. البته، همانطور که متذکر شدیم، با توجه به اینکه چنین امری، خلاف عدالت می باشد، حقوق دانان، در این مساله، اختلاف نظر دارند.

در راستای کاهش عواقب بخشیدن مهریه برای زنان، توصیه می شود که در قبال بخشیدن مهریه، زنان نیز از همسر خود، وکالت بلاعزل در طلاق با حق توکیل به غیر، اخذ نمایند و در آن، درج کنند که زن، حق قبول مابذل در قبال طلاق را نیز از جانب مرد خواهد داشت تا در صورت بروز هرگونه مساله، بتوانند با کمترین دردسر، نسبت به متارکه، اقدام کنند.

عواقب بخشیدن مهریه

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص بخشش مهریه با سند عادی در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون بخشش مهریه با سند عادی پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- آیا بخشیدن مهریه با سند عادی امکان پذیر است؟

قانون گذار بخشیدن مهریه با سند عادی را تنها در صورتی که شرایط انجام آن وجود داشته باشد و مراحل قانونی آن طی شود امکان پذیر دانسته که توضیحات و جزئیات مربوط به این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- شرایط بخشیدن مهریه با سند عادی چیست؟

برخورداری زن از عقل اختیار و رشد در هنگام بخشیدن مهریه و همچنین وجود امضا یا مهر یا اثر انگشت وی ذیل سند عادی تنظیم شده از شرایط بخشیدن مهریه با سند عادی هستند که توضیحات و جزئیات بیشتر این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- عواقب بخشیدن مهریه با سند عادی چیست؟

از دست رفتن حق مالکیت زن بر مهریه مندرج در سند نکاحیه و رفع مسئولیت از مرد بر پرداخت مهریه مورد توافق ازجمله عواقب بخشیدن مهریه با سند عادی هستند که جزئیات بیشتر این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره بخشش مهریه با سند عادی

برای مشاوره بخشش مهریه با سند عادی

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *