نفقه

هزینه کارشناسی نفقه ۱۴۰۱ – مهلت پرداخت

میزان هزینه کارشناسی نفقه در سال ۱۴۰۱، حداقل، 200 هزار تومان و حداکثر، 3 میلیون تومان بوده و مسئول واریز آن نیز درخواست کننده کارشناسی بوده که باید دستمزد کارشناس را در مهلت پرداخت یک هفته از ابلاغ دادگاه، واریز کرده و فیش واریزی را به دفتر شعبه دادگاه، ارائه نماید.

برای مشاوره هزینه کارشناسی نفقه

برای مشاوره هزینه کارشناسی نفقه

 

از جمله دعاوی که حجم وسیعی از پرونده های دادگاه های خانواده را به خود اختصاص داده، دعاوی نفقه بوده که مطابق قانون مدنی کشور ما، به دو نوع نفقه همسر و نفقه خویشاوندان یا اقارب(از جمله نفقه فرزند) تقسیم می گردد.

یکی از مسائلی که در جریان دعاوی نفقه مطرح می گردد، بحث ارجاع دعوا به کارشناسی، جهت تعیین میزان نفقه است. از آنجا که میزان هزینه کارشناسی نفقه، مبلغ معینی بوده که در تعرفه اعلامی از سوی قوه قضاییه، مشخص گردیده و همچنین واریز این هزینه، دارای مهلت مشخص بوده که در صورت عدم واریز، ضمانت اجراهایی مانند رد دعوا در انتظار متقاضی می باشد، لازم است تا با مقررات مربوط به میزان، مهلت و مسئول پرداخت هزینه کارشناسی نفقه آشنا شد.

 لذا، در این مقاله، ابتدا به این سوال پاسخ داده که هزینه کارشناسی نفقه بر عهده کیست؛ سپس در ادامه، میزان این هزینه در سال 1401، نحوه پرداخت و مهلت واریز آن را توضیح داده و در انتها، هزینه کارشناس سه نفره نفقه را بررسی خواهیم کرد.

هزینه کارشناسی نفقه بر عهده کیست

از جمله مسائلی که در جریان دعاوی نفقه مطرح می گردد، بحث ارجاع دعوا به کارشناس رسمی دادگستری، جهت تعیین میزان نفقه است. لذا، افرادی که در دعاوی خود، با این نوع از کارشناسی مواجه شده و یا اینکه قصد طرح دعوای نفقه یا پاسخگویی به آن را داشته، با این سوالات مواجه شده اند که هزینه کارشناسی نفقه بر عهده کیست، میزان هزینه این نوع از کارشناسی در سال ۱۴۰۱ چقدر است و مهلت پرداخت آن تا چه زمانی می باشد؟

اما، پیش از آنکه به سوالات فوق، پاسخ دهیم، لازم است تا کمی در مورد دعوای نفقه و انواع آن، صحبت کرده و پس از توضیح این موارد و مشخص کردن خواهان و خوانده دعوای نفقه، به این سوال پاسخ دهیم که هزینه کارشناسی نفقه بر عهده کیست؟

یکی از دعاوی که در صلاحیت دادگاه خانواده بوده و حجم وسیعی از پرونده های خانواده را به خود اختصاص داده، دعاوی نفقه می باشد. نفقه، به طور کلی، به معنای هزینه های لازم برای زندگی بوده که مطابق قانون مدنی کشور ما، به دو نوع تقسیم می گردد: نفقه زن و نفقه خویشاوندان یا اقارب.

دعوای نفقه زن، از سوی زوجه و علیه شوهر، طرح می شود. در این دعوا، زن، خواهان دعوا بوده که از شوهر، یعنی خوانده دعوا، پرداخت هزینه همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت خود را مطالبه می نماید.

در دعوای نفقه اقارب یا خویشاوندان، که شامل نفقه فرزند نیز می شود، فردی که نفقه خود را مطالبه کرده، ( به عنوان مثال، فرزند) خواهان دعوا بوده و فردی که موظف به پرداخت نفقه است (به عنوان مثال، پدر، جد پدری یا مادر) خوانده دعوا می باشد.

هنگامی که خواهان دعوای نفقه، دعوای مطالبه هزینه های زندگی خود را علیه خوانده مطرح می کند، به طور معمول، در دادخواست خود، مبلغ را به طور حدودی تعیین کرده و ضمن دادخواست از دادگاه، درخواست می نماید که جهت مشخص شدن مبلغ دقیق نفقه، موضوع را به یک کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد.

البته، حتی در صورت عدم درخواست کارشناسی از سوی خواهان، در حالتی که طرفین، برای پرداخت مبلغ معینی، به عنوان نفقه به توافق نرسند، خود دادگاه، موضوع را به کارشناسی ارجاع داده تا پس از واریز هزینه کارشناسی در مهلت پرداخت آن و اظهارنظر متخصص مربوطه در مورد میزان نفقه، رای خود را صادر نماید.

به هر حال، چه ارجاع امر به کارشناس، به درخواست یکی از طرفین بوده و چه خود دادگاه، موضوع را برای تعیین میزان نفقه فرزند یا زن، به کارشناس ارجاع دهد، لازم است تا هزینه دستمزد کارشناس، مطابق میزان هزینه مقرر در تعرفه مربوطه و در مهلت پرداخت آن، واریز شود. به همین دلیل، این سوال مطرح می گردد که هزینه کارشناسی نفقه بر عهده کیست؟

پاسخ به این سوال، در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شده است. به موجب این ماده: « ایداع دستمزد کارشناس، به عهده متقاضی است … ‌هرگاه قرار کارشناسی، به‌ نظر دادگاه‌ باشد و دادگاه نیز نتواند بدون ‌انجام‌ کارشناسی، انشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی، در مرحله بدوی به عهده‌ خواهان و در مرحله تجدیدنظر به‌ عهده تجدیدنظر خواه است »

با توجه به این ماده، در دعوای نفقه، هزینه کارشناسی، بر عهده درخواست کننده آن است. بنابراین، چنانچه در مرحله بدوی، خواهان، درخواست ارجاع امر به کارشناسی را بدهد، لازم است تا هزینه کارشناسی را به میزان مقرر در دستور دادگاه و در مهلت پرداخت آن، واریز کند. به همین ترتیب، در صورتی که نظر کارشناسی، مورد اعتراض خوانده واقع شده و درخواست ارجاع به هیات کارشناسی را داشته باشد، پرداخت هزینه با خوانده می باشد.

همچنین، در صورت ارجاع پرونده به کارشناس، بدون درخواست طرفین و صرفا با نظر دادگاه، پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله بدوی، با خواهان و در مرحله تجدیدنظر، با تجدیدنظرخواه می باشد.

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد

میزان هزینه کارشناسی نفقه در سال 1401

علاوه بر مسئول پرداخت هزینه کارشناسی نفقه، یکی از سوالات مهمی که برای اشخاص درگیر در این دعوا وجود داشته، بحث میزان هزینه کارشناسی نفقه می باشد. به همین دلیل، در این بخش، قصد داریم تا میزان این هزینه را با مراجعه به بخشنامه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بررسی کرده و به این سوال، پاسخ دهیم که میزان هزینه کارشناسی نفقه در سال 1401 چقدر می باشد.

میزان هزینه و دستمزد کارشناس رسمی دادگستری در دعوای نفقه، در ماده 28 دستورالعمل رییس قوه قضاییه، درخصوص تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مشخص گردیده است. به موجب این ماده: « تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب، در هر مورد، حداقل 2.000.000 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال است. »

بنابراین، همانطور که ملاحظه می شود، میزان هزینه کارشناسی نفقه در سال ۱۴۰۱، حداقل، 200 هزار تومان و حداکثر، 3 میلیون تومان بوده که با توجه به میزان نفقه درخواستی، توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص گردیده و پس از تایید قاضی دادگاه، باید توسط مسئول آن، پرداخت شود.

در رابطه با پرداخت هزینه کارشناسی نفقه در سال 1401 نکاتی وجود داشته که لازم است تا از سوی افرادی که قصد طرح دعوای نفقه یا پاسخ گویی به آن را در مرحله بدوی یا تجدیدنظر داشته، مورد توجه قرار گیرد:

در صورتی که هزینه کارشناسی نفقه، توسط خواهان یا تجدیدنظرخواه پرداخت شده و وی در دعوا، محکوم له و به اصطلاح، برنده شود، می تواند هزینه کارشناسی را تحت عنوان هزینه ها و خسارات دادرسی، از محکوم علیه، مطالبه نماید.

نکته دیگر، بحث اعسار و ناتوانی مالی متقاضی، از پرداخت هزینه کارشناسی نفقه سال ۱۴۰۱ می باشد. ماده 5 قانون حمایت خانواده، در رابطه با این موضوع، تعیین تکلیف کرده است. مطابق این ماده: « درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها، معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.»

بنابراین، مطابق این ماده، چنانچه متقاضی، توانایی مالی پرداخت هزینه کارشناسی نفقه، مطابق میزان تعیین شده در قرار کارشناسی را نداشته می باشد، می تواند از دادگاه درخواست کند تا وی را از پرداخت هزینه این امر معاف کرده که البته، این درخواست، بر خلاف سایر انواع اعسار، مستلزم ارائه دادخواست اعسار نبوده و با یک درخواست ساده، امکان پذیر می باشد.

هزینه کارشناسی دادگاه

 

نحوه پرداخت هزینه کارشناسی نفقه

پس از اینکه به درخواست یکی از طرفین یا تشخیص خود قاضی پرونده، قرار کارشناسی دادگاه صادر شده و میزان هزینه کارشناسی نفقه نیز توسط دادگاه تعیین گردید، لازم است تا متقاضی، برای واریز هزینه در مهلت پرداخت آن، اقدام نماید. در این مرحله، ممکن است این سوال، برای مسئول پرداخت دستمزد کارشناس پیش بیاید که نحوه پرداخت هزینه کارشناسی نفقه 1401 به چه صورت می باشد؟

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، نحوه پرداخت هزینه کارشناسی نفقه، بدین صورت بوده که متقاضی باید با مراجعه به دفتر شعبه دادگاه، شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضاییه را از دفتر، دریافت کرده و سپس، با مراجعه به شعبه بانک، برای واریز هزینه کارشناسی نفقه، در مهلت پرداخت آن، اقدام نماید.

در مرحله بعد، فیش واریز هزینه کارشناسی نفقه، باید به دفتر شعبه ارائه شده تا ضمیمه پرونده گردد. پس از انجام موضوع کارشناسی، کارشناس مربوطه می تواند با دادن رسید، این فیش را از دفتر دادگاه تحویل گرفته و با ارائه آن، به کانون کارشناسان، برای دریافت حق الزحمه خود اقدام نماید.

بیشتر بخوانید : راه های مطالبه نفقه

 

مهلت پرداخت هزینه کارشناسی نفقه

در بخش های قبل، در مورد میزان هزینه کارشناسی نفقه در سال 1401 و نحوه واریز آن صحبت کرده و گفتیم که نحوه پرداخت هزینه کارشناسی نفقه، بدین صورت بوده که متقاضی باید با مراجعه به دفتر شعبه دادگاه، شماره حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضاییه را از دفتر، دریافت کرده و سپس، با مراجعه به شعبه بانکی، برای واریز هزینه کارشناسی نفقه، در مهلت پرداخت آن، اقدام نماید.

در این بخش، قصد داریم تا به بررسی یکی دیگر از مسائل مهم مرتبط با پرداخت هزینه کارشناسی نفقه پرداخته که این مساله، بحث مهلت پرداخت می باشد. اهمیت این مساله، به این علت است که در صورت عدم رعایت مهلت، کارشناسی از دلایل متقاضی خارج شده و ممکن است که دعوای وی رد شده یا اینکه در دفاع از دعوا شکست بخورد.

مهلت پرداخت هزینه کارشناسی نفقه، در ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، مشخص شده است. به موجب این ماده: « ایداع دستمزد کارشناس، به عهده متقاضی است و هرگاه، ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد ‌دلایل وی خارج می‌شود.»

بنابراین، با توجه به این ماده، مهلت پرداخت هزینه کارشناسی نفقه در سال ۱۴۰۱، یک هفته بوده که مدت این یک هفته، از تاریخ ابلاغ واریز هزینه به متقاضی، محاسبه می شود. لازم به ذکر است که در این مورد نیز همانند سایر موارد، ابلاغ واریز دستمزد کارشناس، از طریق سامانه ثنا، برای فرد ارسال می گردد.

مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری

 

هزینه کارشناس سه نفره نفقه

بحث کارشناس سه نفره نفقه و میزان هزینه های آنها، زمانی مطرح می گردد که کارشناس یک نفره، نظر خود را به دادگاه ارائه نموده و این نظر، مورد اعتراض یکی از طرفین بوده و نظریه تکمیلی کارشناس نیز قانع کننده نباشد. در این صورت، دادگاه، قرار ارجاع به هیات کارشناسی را صادر کرده و متقاضی باید در مهلت پرداخت تعیین شده، برای واریز هزینه کارشناس سه نفره نفقه اقدام نماید.

میزان هزینه کارشناس سه نفره نفقه در سال 1401، در تبصره 7 ماده 11 دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مشخص شده است. مطابق این تبصره: « در مواردی که موضوع کارشناسی، توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس، مبلغ سی درصد کسر می ‌گردد.»

بنابراین، با توجه به این ماده و همچنین، ماده 28 دستورالعمل که میزان هزینه کارشناسی نفقه در سال ۱۴۰۱ را حداقل، 200 هزار تومان و حداکثر، 3 میلیون تومان، تعیین کرده است، در صورتی که اظهارنظر در مورد میزان نفقه، به کارشناس سه نفره ارجاع شده و به عنوان مثال، دستمزد کارشناس، 900 هزار تومان تعیین شود، از دستمزد هر کارشناس، 300 هزار تومان کسر شده و مبلغ کل هزینه کارشناس سه نفره نفقه، 1 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.

سوالات قاضی در دادگاه نفقه

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هزینه کارشناسی نفقه در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون هزینه کارشناسی نفقه پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- هزینه کارشناسی نفقه بر عهده کیست؟

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی هزینه کارشناسی نفقه بر عهده درخواست کننده آن است برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- میزان هزینه کارشناسی نفقه در سال 1401 چقدر است؟

میزان هزینه کارشناسی نفقه در سال 1401 حداقل 200 هزار تومان و حداکثر 3 میلیون تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- نحوه پرداخت هزینه کارشناسی نفقه به چه صورت می باشد؟

درخواست کننده کارشناسی باید دستمزد کارشناس را در مهلت پرداخت یک هفته از ابلاغ دادگاه به حساب بانکی کانون کارشناسان واریز کرده و فیش واریزی را به دفتر شعبه دادگاه ارائه نماید برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره هزینه کارشناسی نفقه

برای مشاوره هزینه کارشناسی نفقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *