امور آموزشی

انواع وام دانشجویی دانشگاه های دولتی و آزاد

انواع وام دانشجویی دانشگاه های دولتی و آزاد

این روزها کمتر کسی را می توان یافت که از مشکلات اقتصادی رنج نبرد. در واقع امروزه توجه به ابعاد اقتصادی، موضوعی است که در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نقش مهم و اساسی دارد و معمولا به عنوان اولین یا دومین عامل تصمیم گیری خودنمایی می کند.

در دوران دانشجویی نیز وضع به همین منوال است. در واقع اگر دغدغه اصلی بسیاری از داوطلبان تا پیش از قبولی در دانشگاه، انتخاب رشته و شاخصهای مربوط به کیفیت دانشگاه و رشته تحصیلی است، پس از قبولی و در دوران دانشجویی، دغدغه های دیگری از جمله هزینه‌های تحصیلی و نحوه مدیریت آن، مطرح می شود. به این ترتیب، وام‌های دانشجویی یکی از مواردی است که بخش قابل توجهی از دانشجویان در طول دوران تحصیل روی آن حساب باز می کنند.

شاید شما داوطلب عزیز هم سوالات متنوعی در این خصوص در ذهن داشته باشید. مواردی از قبیل: انواع وام دانشجویی ، سقف وام شهریه ، تفاوت وام دانشجویی دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد و آخرین تغییرات مربوط به وامهای دانشجویی در سال تحصیلی جاری.

در اینجا به صورت مختصر و مفید با انواع وامهای دانشجویی دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد و مبالغ آنها آشنا می شوید. شما می توانید در صورت تمایل به استفاده از هرکدام، سایر جزئیات و شرایط  استفاده از وام ها را از دانشگاه محل تحصیل خود جویا شوید.

انواع وام دانشجویی دانشگاههای دولتی

مدیریت وام های دانشجویی در دانشگاههای دولتی را صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بر عهده دارد. طبق اعلام این صندوق، ۲۵ عنوان وام دانشجویی ارایه می شود که عبارتند از:

وام تحصیلی، تحصیلی ممتاز و نمونه، مسکن، ضروری، ضروری(خرید کتاب تخصصی)، ضروری ممتاز نمونه، ضروری مبتکر، ضروری قهرمان ورزشی، ضروری روشندل، حوادث غیرمترقبه، ودیعه مسکن- ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیرایرانی، ودیعه مسکن مجردی، تغذیه، تحصیلی دانش هسته ای، ضروری دانش هسته ای، مسکن دانش هسته ای، زیارت عتبات عالیات کشور عراق، ازدواج، شهریه دانشگاه های دولتی و پیام نور، شهریه غیرانتفاعی، شهریه دانشگاه آزاد، شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی، و ویژه دکتری.

ردیف نام وام ضوابط پرداخت مبلغ مصوب سال ۹۸-۹۷ (ریال)
۱ تحصیلی مجرد کاردانی (ماهیانه) ۹۰۰.۰۰۰
مجرد کاشناسی (ماهیانه) ۱.۰۰۰.۰۰۰
مجرد کاشناسی ارشد (ماهیانه) ۱.۱۰۰.۰۰۰
مجرد دکتری (ماهیانه) ۱.۲۵۰۰۰۰
متاهل کاردانی (ماهیانه) ۱.۱۵۰.۰۰۰
متاهل کارشناسی (ماهیانه) ۱.۲۵۰.۰۰۰
متاهل کارشناسی ارشد(ماهیانه) ۱.۵۰۰.۰۰۰
متاهل دکتری (ماهیانه) ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲ تحصیلی ممتاز و نمونه کلیه مشمولان طبق قانون صندوق حداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وام تحصیلی
۳ مسکن مجرد (تهران) (ماهیانه) ۱.۵۰۰.۰۰۰
مجرد (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه) ۱.۲۵۰.۰۰۰
مجرد (سایر شهرها) (ماهیانه) ۱.۰۰۰.۰۰۰
متاهل (تهران) (ماهیانه) ۲.۵۰۰.۰۰۰
متاهل (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه) ۲.۰۰۰.۰۰۰
متاهل (سایر شهرها) (ماهیانه) ۱.۷۰۰.۰۰۰
۴ ضروری کلیه مشمولان طبق قانون صندوق ۶.۰۰۰.۰۰۰
۵ ضروری
(خرید کتاب تخصصی)
کارشناسی ارشد ۵.۰۰۰.۰۰۰
دکترای تخصصی غیربورسیه ۸.۰۰۰.۰۰۰
۶ ضروری ممتاز نمونه کارشناسی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد و دکتری ۱۲.۰۰۰.۰۰۰
۷ ضروری مبتکر کلیه مشمولان طبق قانون صندوق ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ ضروری قهرمان ورزشی کلیه مشمولان طبق قانن صندوق ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹ ضروری روشندل کاردانی و کارشناسی ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تحصیلات تکمیلی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰ حوادث غیرمترقبه روزانه کلیه مقاطع ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱ ودیعه مسکن- ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیرایرانی تهران-کاردانی و کارشناسی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تهران-تحصیلات تکمیلی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پنج شهر بزرگ-کاردانی و کارشناسی ۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پنج شهر بزرگ-تحصیلات تکمیلی ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
سایر شهرها-کاردانی و کارشناسی ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
سایر شهرها-تحصیلات تکمیلی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲ ودیعه مسکن مجردی تهران ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
پنج شهر بزرگ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
سایر شهرها ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴ تغذیه کلیه مشمولان به تفکیک   دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجویان تعیین می شود.
۱۵ تحصیلی دانش هسته ای مجرد کاردانی (ماهیانه) ۱.۳۵۰.۰۰۰
مجرد کارشناسی (ماهیانه) ۱.۵۰۰.۰۰۰
مجرد کارشناسی ارشد (ماهیانه) ۱.۶۵۰.۰۰۰
مجرد دکتری(ماهیانه) ۱.۸۷۵.۰۰۰
متاهل کاردانی (ماهیانه) ۱.۷۲۵.۰۰۰
متاهل کارشناسی (ماهیانه) ۱.۸۷۵.۰۰۰
متاهل کارشناسی ارشد (ماهیانه) ۲.۲۵۰.۰۰۰
متاهل دکتری(ماهیانه) ۲.۶۲۵.۰۰۰
۱۶ ضروری دانش هسته ای کارشناسی ۹.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد ۹.۰۰۰.۰۰۰
دکترای تخصصی ۹.۰۰۰.۰۰۰
۱۷ مسکن دانش هسته ای مجرد (تهران) (ماهیانه) ۲.۲۵۰.۰۰۰
مجرد (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه) ۱.۸۷۵.۰۰۰
مجرد (سایر شهرها) (ماهیانه) ۱.۵۰۰.۰۰۰
متاهل (تهران) (ماهیانه) ۳.۷۵۰.۰۰۰
متاهل (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه) ۳.۰۰۰.۰۰۰
متاهل (سایر شهرها) (ماهیانه) ۲.۵۵۰.۰۰۰
۱۹ زیارت عتبات عالیات کشور عراق کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (مجرد) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰
کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (متاهل) ۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۰ ازدواج کلیه مشمولان طبق قانون صندوق ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۱ شهریه دانشگاه های دولتی و پیام نور کاردانی و کارشناسی ۵.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد پیوسته ۷.۰۰۰.۰۰۰
دکترای حرفه ای ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی پیوسته ۵.۰۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۲ شهریه غیرانتفاعی(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) کاردانی و کارشناسی ۵.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۳ شهریه دانشگاه آزاد(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) کاردانی و کارشناسی ۵.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دکترای حرفه ای ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته ۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۲۴ شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی(بانک طرف قرار داد صندوق رفاه) کاردانی و کارشناسی ۵.۰۰۰.۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۱.۵۰۰.۰۰۰
۲۵ ویژه دکتری تحصیلی ویژه دکتری (بانک طرف قرارداد صندوق) ۷.۰۰۰.۰۰۰
تحصیلی ویژه دکتری (صندوق رفاه) ۶.۰۰۰.۰۰۰
ضروری ویژه دکتری ۳۰.۰۰۰.۰۰۰

 

بر اساس اعلام این صندوق، سامانه دانشجویی (پورتال) برای ثبت تقاضای دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است. ضروری است تمام متقاضیان نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اقدام کنند. البته دانشجویان مستعد کم‌بضاعت در اولویت قرار دارند.
 
 

انواع وام های دانشجویی دانشگاه آزاد

در دفترچه راهنمای ثبت نام انتخاب رشته کنکور سراسری دانشگاه آزاد، انواع وام‌های دانشجویی برای داوطلبین این دانشگاه در نظر گرفته شده است، وام‌هایی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحصیل در این دانشگاه را جبران کند.
به نقل از خبرگزاری دانشگاه آزاد (آنا)، تسهیلات مالی دانشجویی این دانشگاه به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود.
مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت حداکثر ۶ ماه، قرض‌الحسنه میان‌مدت حداکثر ۱۲ ماه و قرض‌الحسنه بلندمدت حداکثر ۶۰ ماه است. قرض‌الحسنه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در زمان تحصیل دانشجو تسویه می‌شود.

 
جدول تسهیلات مالی دانشگاه آزاد

۱- تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف عنوان مبلغ تسهیلات (ریال) تعداد اقساط
۱ مسکن مجرد: ۵۰۰۰۰۰۰
متاهل: ۷۰۰۰۰۰۰
یکساله(۱۲ ماهه)
۲ ضروری ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰ قسط در حین تحصیل
۳ کوتاه مدت ۵۰ درصد کل شهریه حداکثر ۴ قسط در طول یک ترم
۴ میان مدت ۵۰ درصد کل شهریه حداکثر ۲۰ قسط در حین تحصیل
۵ بلند مدت ۵۰ درصد کل شهریه حداکثر ۳۶ ماهه بعد از فراغت از تحصیل
۶ قرض‌الحسنه ازدواج ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۲۰ قسط حین تحصیل
۷ قرض‌الحسنه تحصیل مجرد: ۵۰۰۰۰۰۰
متاهل: ۶۰۰۰۰۰
۹ ماه متوالی در طول تحصیل

 
۲- تسهیلات اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ردیف عنوان مقاطع تحصیلی مبلغ تسهیلات(ریال) تعدا اقساط
۱ بلند مدت شهریه کاردانی ۵۰۰۰۰۰۰ حداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل
۲ بلند مدت شهریه کارشناسی ۵۰۰۰۰۰۰ حداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل
۳ بلند مدت شهریه کارشناسی ارشد ۱۰۰۰۰۰۰۰ حداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل
۴ بلند مدت شهریه دکتری تخصصی ۲۵۰۰۰۰۰۰ حداکثر ۶۰ ماه بعد از فراغت از تحصیل

 
۳- تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران

ردیف مقاطع تحصیلی مبلغ تسهیلات(ریال) تعداد اقساط
۱ کاردانی ۲۵۰۰۰۰۰۰ حداکثر ۶۰ ماه
۲ کارشناسی ارشد ۵۰۰۰۰۰۰۰ حداکثر ۶۰ ماه
۳ دکتری ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ حداکثر ۶۰ ماه

 
۴- اعطای تسهیلات ازدواج دانشجویی

ردیف بانک‌های عامل مبلغ تسهیلات(ریال) تعداد اقساط
۱ پست بانک ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶ ماه
۲ کار آفرینی امید ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۶ ماه

 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *