دسته‌بندی نشده

اقرار معلق چیست – آثار و اعتبار

[ad_1]

اقرار معلق ، نوعی اقرار است که مفاد آن ، وابسته به تحقق امر دیگری اعم از حتمی یا غیر حتمی شده است ؛ مقل اینکه فرد بگوید اگر فردا پنجشنبه باشد من فلانی را کشته ام . از اقرار معلق ، هیچگونه آثار حقوقی ایجاد نمی شود ؛ به این دلیل که طبق قانون ، اقرار معلق نیز همچون اقرار مشروط ، بی اعتبار است و صرفا اقرار منجز ، معتبر می باشد .

برای مشاوره اقرار معلق

برای مشاوره اقرار معلق

 

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری ، هر فردی که دعوایی علیه دیگری مطرح می کند ، چه از نوع دعاوی حقوقی باشد و چه دعاوی کیفری ، می بایست بتواند با استناد به یکی از ادله اثبات دعوی ، آن را اثبات نماید که از جمله ادله اثبات دعوی ، می توان به شهادت شهود ، سوگند ، تحقیق محلی و نیز اقرار خود فرد اشاره نمود .

البته ، اقرار از آن جهت که اطلاع از امری به زیان خود فرد می دهد ، می بایست شرایط خاصی را داشته باشد تا از نظر دادگاه معتبر بوده و بتوان به استناد آن ، حکم صادر کرد . یکی از مهم ترین شرایط اقرار ، این است که منجز و قطعی بوده و معلق به امر دیگری نباشد که به آن ، اقرار معلق گفته می شود . آشنایی با اقرار معلق و آثار ناشی از آن ، به طرفین دعوی کمک می کند تا حقوق قانونی خود را به نحو بهتری در دادگاه ، شناسایی نمایند .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی اینکه اقرار معلق چیست و چه آثاری دارد ، پرداخته و تفاوت اقرار معلق و منجز و همچنین تفاوت اقرار معلق و مشروط را نیز ، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم .

اقرار معلق چیست

یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی ، اقرار است که هم در دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری ، کاربرد قابل ملاحظه ای در سرنوشت دعوی خواهد داشت . با ملاحظه قوانین و مقررات مربوطه ، اقرار را می توان شامل انواع و اقسام مختلفی دانست که از جمله انواع و اقسام اقرار ، می توان به اقرار قاطع و غیر قاطع ، اقرار صریح و اقرار ضمنی ، اقرار کتبی و شفاهی ، اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه و غیره اشاره نمود .

در هر حال ، ماده 1259 قانون مدنی ، در خصوص اینکه اقرار چیست ، بیان کرده است که اقرار ، به معنای خبر دادن خود فرد ، از وجود حقی برای دیگری ، به زیان خودش است . همچنین ، در ماده 164 قانون مجازات اسلامی نیز ، اقرار در دعاوی کیفری تعریف شده است که به موجب آن ، اقرار ، به معنای اطلاع دادن در خصوص ارتکاب جرمی توسط فرد می باشد . لذا اقرار کردن که خبر از موضوعی به زیان خود فرد می دهد ، برای اینکه موثر باشد ، می بایست شرایط خاصی داشته باشد که علاوه بر شرایط اقرار کننده یا مقر ، باید مد نظر قرار گیرد .

یکی از مهم ترین شرایط اقرار ، منجز بودن است ؛ فلذا اقرار نباید معلق و مشروط باشد که در قسمت بعد ، آثار اقرار معلق را توضیح می دهیم . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که اقرار معلق به چه معناست و مفهوم معلق بودن اقرار چیست ؟

در پاسخ به این سوال که اقرار معلق چیست ، باید گفت که اقرار معلق ، به معنای اقراری است که محتوای اقرار ، معلق یا وابسته به تحقق امر دیگری بوده و به صورت منجز و قطعی ، مطرح نگردد . به عنوان نمونه ، در صورتی که اقرار کننده ، به این نحو اقرار کند که « اگر امروز باران ببارد ، من به شخص الف بدهکارم » . یا اینکه بگوید « در صورتی که علی ، ادعای احمد را تصدیق کند ، من به احمد بدهکارم » . این نوع تعلیق در اقرار ، تعلیق واقعی است ؛ چرا که امر مورد اقرار ، معلق به امر دیگری شده است که وقوع یا عدم وقوع آن ، محتمل است .

اما نوع دیگری از اقرار معلق وجود دارد که به آن ، تعلیق ظاهری گفته می شود . تعلیق ظاهری در اقرار ، به این معناست که اقرار ، معلق به امری شده که قطعی و حتمی می باشد . به عنوان مثال ، در صورتی که که اقرار کننده بگوید : « در صورتی که فردا خورشید طلوع کند ، من مبلغ صد هزار تومان به احمد بدهکارم » ، از آن جهت که اقرار ، معلق به امری حتمی و قطعی شده ، به آن تعلیق ظاهری گفته می شود .

حتما بخوانید: اقرار در حقوق و اجزای آن

آثار اقرار معلق

در قسمت قبل ، به بررسی اینکه اقرار معلق چیست و تعلیق در اقرار به چه معناست ، پرداختیم . همانطور که اشاره شد ، اقرار معلق می تواند به صورت تعلیق واقعی و ظاهری باشد . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که آثار اقرار معلق چیست و آیا اقرار معلق اعتبار دارد یا خیر ؟ به عبارت دیگر ، اقرار معلق ، اقرار معتبر یا غیر معتبر است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت هم قانون مدنی و هم قانون مجازات اسلامی ، حکم به بی اعتبار بودن چنین اقراری داده اند . تفاوتی هم ندارد که تعلیق در اقرار ، به صورت تعلیق ظاهری و یا واقعی بوده باشد ؛ چرا که خبر دادن از حقی در گذشته به زیان خود فرد ، با تعلیق و یا مشروط بودن آن ، منافات دارد و قابل جمع نیستند .

بر اساس ماده 1268 قانون مدنی ، اقرار معلق ، موثر نیست و بر اساس ماده 167 قانون مجازات نیز ، اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط ، معتبر نمی باشد . به همین دلیل ، در خصوص اینکه آثار اقرار معلق چیست ، باید گفت که نه در دعاوی حقوقی و نه در دعاوی کیفری ، اقرار معلق به امر دیگر ، اعتبار نداشته و آثار حقوقی ایجاد نخواهد کرد و قابل استناد نیز ، نمی باشد .

اعتبار اقرار در امور کیفری و شرایط آن

 

تفاوت اقرار معلق و منجز

یکی از شرایط صحت اقرار بر اساس قانون ، این است که نفس اقرار ، منجز و قطعی باشد ؛ چه اقرار صریح یا ضمنی مطرح شده باشد . به همین دلیل ، اقرار معلق ، اعتباری نداشته و آثار حقوقی نیز ، از آن ایجاد نخواهد شد . در همین راستا ، برای تکمیل بحث ، لازم است که به بررسی تفاوت اقرار معلق و منجز پرداخته و به این سوال پاسخ دهیم که اقرار منجز و معلق چه تفاوت هایی دارند ؟

اقرار منجز ، به اقراری گفته می شود که قطعی بوده و به موجب آن ، اقرار کننده ، خبر از حقی بدهد که پیش از آن ، ایجاد شده و استقرار پیدا کرده است و به همین دلیل ، معلق به امری غیر حتمی و نا مشخص نمی باشد . به عنوان مثال ، اقرار در دعاوی کیفری ، زمانی منجز است که فرد بگوید : « من ، فرد الف را با چاقو کشتم » . این اقرار ، منجز و قطعی است و معلق به امر دیگری نشده است . اقرار معلق در همین مثال ، زمانی است که فرد بگوید : « در صورتی که فرد ب شهادت بدهد ، من فرد الف را با چاقو کشته ام » .

تفاوت اقرار معلق و منجز ، علاوه بر مفهوم آنها ، در اعتبار و آثار حقوقی ناشی از آن نیز هست ؛ به این معنا که طبق قانون ، صرفا اقراری معتبر است که منجز باشد ؛ نه معلق . به همین دلیل ، اقرار منجز ، در صورتی که سایر شرایط اعتبار را داشته باشد ، آثار حقوقی بر جای گذاشته و قاضی بر اساس آن حکم صادر می کند ؛ اما اقرار معلق ، اثر حقوقی نخواهد داشت .

تفاوت اقرار قاطع و غیر قاطع

 

تفاوت اقرار معلق و مشروط

در کنار اقرار معلق ، گاهی صحبت از اقرار مشروط نیز می شود . همانطور که اشاره شد ، اقرار در دعاوی حقوقی و کیفری ، صرفا در صورتی معتبر است که منجز و قطعی باشد . بنابراین ، اقرار معلق و همچنین اقرار مشروط ، اعتباری ندارند . لذا این سوال نیز ممکن است مطرح شود که اقرار مشروط به چه معناست و چه تفاوتی با اقرار معلق دارد ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اقرار مشروط ، به اقراری گفته می شود که اخبار حقی به زیان خود فرد ، منوط به شرط دیگری شده باشد . به عنوان نمونه ، زمانی که اقرار کننده بگوید : « من فرد الف را با چاقو زخمی کردم ؛ به شرط اینکه مرا زندانی نکنید » . به عبارت دیگر ، در تعلیق ، اقرار کننده ، محتوای اقرار خود را منوط به امری حتمی یا غیر حتمی کرده ؛ در حالی که در اقرار مشروط ، آن را منوط به تحقق شرط نموده است .

البته ، باید دانست که در حقوق ایران ، نه اقرار مشروط و نه اقرار معلق ، نافذ و صحیح نبوده و آثار حقوقی نخواهند داشت . به همین دلیل ، صرفا اقراری دارای اعتبار است که به صورت منجز ، قطعی ، مشخص و روشن ادا شده باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر ، می توانید مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

اقرار کتبی و شفاهی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اقرار معلق در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون اقرار معلق پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- اقرار معلق چیست ؟

اقرار معلق به اقراری گفته می شود که اقرار کننده مفاد اقرار خود را معلق به امر دیگری که حتمی یا غیر حتمی است بیان نموده باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

2- آثار اقرار معلق چیست ؟

در اقراری که معلق به امر دیگری باشد مثل آنکه اقرار کننده بگوید اگر فردا باران ببارد من به دیگری بدهکارم تعلیق در اقرار شکل گرفته است و به همین دلیل آثاری ندارد که جزئیات تکمیلی آن در متن مقاله ذکر شده است .

3- اعتبار اقرار معلق چگونه است ؟

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری اقرار معلق و اقرار مشروط هیچگونه اعتباری نداشته و صرفا اقرار منجز و قطعی و غیر معلق معتبر است که شرح این موضوع در متن مقاله آمده است .

برای مشاوره اقرار معلق

برای مشاوره اقرار معلق

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *