راه و ساختمان و نقشه

سند مالکیت و پر بودن صفحه نقل و انتقالات و متمم سند

در این مقاله سعی داریم در مورد اسناد مالکیت نحوه رفع مشکل پر بودن ستون انتقالات سند مالکیت و یا مخدوش شدن آن به علت پارگی یا ریختن جوهر و غیره و همینطور متمم اسناد مالکیت مطالبی را ارائه دهیم.

پیش گفتار

اعتبار قانونی اسناد مالکیت و تمام ایادی آن مجوزی برای ابطال سند مالکیتی که ستون انتقالات سفید دارد باقی نمی‏گذارد و با پر شدن تمام صفحات انتقال بهتر است دفترچه متمم الصاق گردد.

اما در مواقعی که اسناد مالکیت موروثی یا مفروز و باقیمانده باشد که قانون ابطال آن صدور سند مالکیت را به نام منتقل‏الیه مجاز دانسته است،

هر چند در مواقعی که به علت پارگی صفحات، ریختن جوهر، افتادن در آب و نظایر آن و محو شدن خطوط و خواندن مفاد و مندرجات سند مالکیت با مشکل روبرو شده و یا غیرممکن می‏شود،

بخشنامه تعویض آن را مجاز دانسته ولی چگونگی تعویض سند را در این شرایط خاص به وضوح بیان نداشته است.

ابهام در اینجاست که مشخص نشده سند مالکیتی شبیه سند مالکیت اولیه و با تمام نقل و انتقالات پاکنویس شده و تسلیم مالک فعلی شود و یا با طی تشریفات معمول تهیه

پیش‏نویس و ثبت مجدد در ذیل ثبت اولیه سند جدید به نام مالک فعلی صادر گردد.

مشاهده صفحه کارشناس رسمی دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *